Archebwch docyn ymlaen llaw i arddangosfa BBC 100 yng Nghymru

Gallwch nawr archebu eich tocyn am ddim i’r arddangosfa. Mae hefyd yn bosibl i gael tocyn wrth gyrraedd yr Amgueddfa. I arbed amser wrth gyrraedd, archebwch eich tocyn ymlaen llaw yma.

Ymweld

Covid-19

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Oriau Agor

10am–5pm. Orielau'n cau am 4.45pm.

Ar agor chwech diwrnod yr wythnos: dydd Mawrth i Dydd Sul. Cau Dydd Llun ond agor ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc ac mae hi ar agor nes 9pm ar nos Iau gyntaf bob mis.   

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. 

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

 

Map a Sut i Gyrraedd Yma

 

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Bydd ymwelwyr yn cael tocyn wrth gyrraedd ac yn talu £6.50 am y dydd yn fan talu yng nghefn y maes parcio.

Nodwch, ni fydd y mannau talu yn derbyn arian parod, dim ond taliad cerdyn. Gall ymwlewyr dewis i dalu gan ddefnyddio unrhyw cerdyn credyd/debyd (heblaw American Express) neu Apple neu Android Pay.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Defnyddiwch yr intercom wrth yr allanfa i wirio eich trwydded bathodyn glas. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Bwyta, Yfed, Siopa

  • Mae’r bwyty ar agor ar agor ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol. Mae byrbrydau a diodydd ar gael o’r caffi ar y llawr daear.
  • Bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld â ni

Bydd eich ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ond gobeithiwn y byddwch yn mwynhau:

  •  Ymweld ag orielau Esblygiad Cymru a Gwyddorau Naturiol ar y llawr gwaelod.
  • Ar y llawr uchaf, mae’r orielau celf wych ar agor. Yma, cewch weld gweithiau gan Botticelli, Richard Wilson, Rembrandt a mwy.

Beth fyddwch chi ddim yn gallu’i weld

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol parhaus i rai o’n horielau, bu’n rhaid i ni neud newidiadau ac mae rhai o’n horielau celf yn parhau i fod AR GAU. Cysylltwch â ni. I arbed siom, gallwch archwilio'r orielau celf yn llawn ar-lein i weld a fydd darn penodol o waith celf yn cael ei arddangos cyn eich ymweliad.

  
 

Mae Canolfan Ddarganfod Clore nawr dim ond ar gael ar gyfer ysgolion a sefydliadau cymunedol sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw wrth i ni barhau i chwilio am ffyrdd gwahanol o ddefnyddio ein gofodau. Darganfod mwy yma

Mynediad

Os yw’n well gennych chi ymweld pan ry’n ni’n llai prysur, mae llai o bobl yn yr Amgueddfa ar ôl 3pm bob dydd.

 

Canllaw Mynediad

 

Grwpiau

> Cyngor i gwmniau bysiau

Archebwch ymlaen llaw i gael:

  • Gostyngiad o 10% yn y siop (o wario o leiaf £5 y pen)
  • Lluniaeth am ddim i yrwyr Bysiau (wrth ddangos prawf ID).

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu cŵn cymorth sydd wedi'u hyfforddi, ond ni chaiff anifeiliaid eraill fynediad i adeiladau'r amgueddfa. 

Cyfleusterau

Mae loceri ar gael i gadw bagiau yn ystod ein horiau agor, sef 10am-5pm. Mae tocynnau i ddefnyddio’r loceri ar gael o’r Dderbynfa am £1. (Mae modd cael ad-daliad.)

Mae gennym storfa ychwanegol ar gyfer cesys mawr. I ddefnyddio’r storfa, holwch wrth y Dderbynfa.

Cewch ddefnyddio pramiau a chadeiriau gwthio yn yr Amgueddfa, ond mae yna le pwrpasol i’w gadael yn y Brif Neuadd os ydych yn dymuno.

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn elusen. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal:

Dewch i ddarganfod stori Cymru