Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Pam mae’n rhaid archebu ymlaen llaw?

O ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol, rhaid cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd. I reoli hyn ac osgoi siomi ymwelwyr rydym wedi cyflwyno sytem archebu ar-lein drwy Eventbrite. Os nad ydych chi am archebu ar-lein gallwch wneud hynny dros y ffôn. Bydd mynediad i bob amgueddfa yn parhau am ddim.

Mae gen i docyn parcio blynyddol sydd wedi dod i ben yn ysod y cyfnod cloi. A fyddwch chi yn ymestyn y tocynnau parcio?

Byddwn yn ymestyn y tocynnau parcio blynyddol i adlewyrchu’r amser mae’r amgueddfa wedi bod ar gau. Byddwn yn gallu gweinyddu hyn unwaith y bydd yr amgueddfa ar agor. Defnyddiwch y blwch tocyn parcio blynyddol wrth archebu tocyn ar Eventbrite.

Ydw i’n gallu dod â phicnic?

Oes mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. Mae ein bwytai yn parhau ar gau ar hyn o bryd.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn yn Sain Ffagan ond rhaid eu cadw ar dennyn ar bob adeg.

Beth ydych chi’n ei wneud i leihau llediad COVID-19?

Mae pob amgueddfa wedi cynnal asesiad risg gan ystyried y mesurau cadw pellter cymdeithasol sy’n parhau i leihau llediad COVID-19. Mae hyn yn cynnwys cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd, defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE), mesurau glanweithdra ychwanegol a chynyddu sawl gwaith y caiff toiledau eu glanhau bob dydd. Rydym wedi gosod rheolau cadw pellter cymdeithasol newydd yn ein hamgueddfeydd ac yn gweithio i osod arwyddion clir i atgyfnerthu’r rheoliadau glanweithdra a chadw pellter.

Mae llawer o lefydd ar agor yn barod – pam ydych chi’n cymryd gymaint o amser?

Mae ein hamgueddfeydd wedi bod ar gau am sawl mis, gyda mynediad i staff diogelwch yn unig, felly mae llawer o waith paratoi i sicrhau fod pob adeilad yn ddiogel i ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys asesu cyflenwad dŵr pob safle, gosod mesurau diogelwch megis sgriniau perspex ac arwyddion, cynhyrchu asesiadau risg ar gyfer pob safle a threfnu system unffordd er mwyn i ni allu glynu at ganllawiau diogelwch COVID-19. Bydd staff hefyd angen hyfforddiant ar y mesurau glanweithdra a diogelwch newydd. Mae gwaith tynnu hen arddangosfeydd a gosod rhai newydd i’w wneud hefyd, gwaith oedd yn methu cael ei gwblhau tra’n bod ni ar gau. Rydyn ni am i’r amgueddfeydd fod ar eu gorau ac mor ddiogel â phosib, er y bydd profiad yr ymwelydd yn wahanol, ac mae angen amser i roi’r cyfan yn ei le cyn croesawu ymwelwyr yn ôl.

Nifer fechan o achosion COVID-19 a gafwyd yma – rydych chi’n denu miloedd o ymwelwyr o’r tu allan i Gymru allai fod yn cludo’r feirws.

Mae cymunedau lleol ein hamgueddfeydd yn bwysig iawn i ni, ac rydym am barhau i feithrin perthynas bositif â nhw am flynyddoedd lawer. Byddwn yn cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar bob safle ar yr un pryd ac yn cyflwyno system archebu ymlaen llaw drylwyr.

Yn Sain Ffagan er enghraifft, dim ond y brif fynedfa fydd ar agor, gyda’r gât ar Riw y Castell ar gau. Y gobaith yw y bydd hyn yn lleihau’r demtasiwn i bobl barcio yn y pentref a cherdded i mewn.

Bydd maes parcio Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach ar agor, a gyda nifer cyfyngedig o ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd ni ddylai unrhyw ymwelydd orfod chwilio am le i barcio yn y pentref.

Gyda mesurau i leihau llediad COVID-19 yn weithredol ym mhob safle, megis trefn lanhau estynedig, cadw pellter cymdeithasol, gorsafoedd glanhau dwylo, nid ydym yn rhagwyeld y bydd yr ymwelwyr yn amharu ar y gymuned leol.

Pam alla i ddim cael paned o de?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Elfen o hyn oedd y risg i ymwelwyr ddefnyddio ein caffis yn ddiogel. Ar hyn o bryd rydyn ni’n teimlo y gallai agor y caffis a stondinau bwyd a diod eraill beryglu diogelwch, ac felly maent yn parhau ar gau.

Pam alla i ddim defnyddio siop yr Amgueddfa?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Elfen o hyn oedd y risg i ymwelwyr ddefnyddio ein siopau yn ddiogel. Ar hyn o bryd rydyn ni’n teimlo y gallai agor y siopau beryglu diogelwch, ac felly maent yn parhau ar gau. Mae’r siop ar-lein ar agor fodd bynnag.

Pam allai ddim galw mewn i’r Amgueddfa fel o’r blaen?

O ganlyniad i fesurau diogelwch cadw pellter cymdeithasol, rhaid cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd. I reoli hyn ac osgoi siomi ymwelwyr rydym wedi cyflwyno sytem archebu ar-lein. Dyma’r ffordd fwyaf diogel o reoli niferoedd ymwelwyr.

Pam allai ddim gweld arddangosfa xx sydd wedi ei hysbysebu tan xx?

Roedd yn rhaid cau’r amgueddfeydd ar fyr-rybydd oherwydd pandemig COVID-19, felly ni allwyd agor rhai o’r arddangofeydd oedd wedi’u hysbysebu – arddangosfa Richard Burton yn amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac arddangosfa 100 Prifysgol Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae ein rhaglen o arddangosfeydd mawr wedi ei chynllunio flynyddoedd ymlaen llaw, ac felly nid yw’n bosib aildrefnu pob arddangosfa. Yn ystod y cyfnod clo mae timau’r Amgueddfa wedi bod yn gweithio’n galed ar yr hyn all gael ei aildrefnu neu ei ailddefnyddio.

Pam fod rhai o’r arddangosiadau/orielau ar gau?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Mewn rhai achosion (megis arddangosiadau rhyngweithiol) teimlwyd na fyddai modd sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr fyddai yn eu defnyddio. Penderfynwyd felly i beidio cynnwys rhai arddangosiadau yn y rhaglen ailagor.

Pam mae’n rhaid i mi dalu i barcio?

Rydym wedi bod yn codi tâl am barcio yn Sain Ffagan Amguedddfa Werin Cymru ac yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ers nifer o flynyddoedd, a bydd hyn yn parhau. Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog o elw o’r meysydd parcio yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Does dim rhaid talu am barcio os oes gennych Fathodyn Glas, ond efallai bydd yn rhaid archebu lle. Bydd manylion pellach ar gael wrth archebu eich tocyn ar dudalen Eventbrite yr Amgueddfa.

Pryd alla i arhcebu priodas/cynhadledd?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Canllaw y llywodraeth ar hyn o bryd yw i beidio cynnal digwyddiadau mawr fel priodasau a chynadleddau, ond mae hyn yn cael ei adolygu’n gyson. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth diweddaraf ar ein gwefan os yw’r cyngor yn newid.

Pryd fydd yr amgueddfeydd yn ailagor?

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 19 Mehefin 2020 am godi cyfyngiadau’r cyfnod clo ar y diwydiant twristiaid ym mis Gorffennaf, mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn bwriadu ailagor yr ardaloedd awyr agored rai dyddiau’r wythnos o ddechrau mis Awst. Bydd profiad yr ymwelydd yn wahanol oherwydd bydd yr adeiladau hanesyddol a’r yr orielau yn dal ar gau er mwyn cadw pellter cymdeithasol. Bydd ein chwe amgueddfa genedlaethol arall yn agor yn ddiweddarach, gyda’r dyddiadau i’w cadarnhau.

Pryd fyddwch chi’n ailagor yn llawn?

Rydym yn gobeithio ailagor ein hamgueddfeydd pan fyddwn ni’n hyderus bod pob mesur diogelwch yn ei le i sicrhau nad yw staff ac ymwelwyr mewn perygl. Gall hyn olygu cyflwyno mesurau sy’n anghyfarwydd i’r cyhoedd, megis archebu tocyn ymlaen llaw, cadw at lwybr penodol, a dileu rhai digwyddiadau. Rydym yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru ac yn parhau â’r mesurau yma hyd nes ein cynghorir yn wahanol, er y gallai hyn barhau am fisoedd.

Pryd fyddwch chi’n cynnal digwyddiadau eto?

Rydyn ni wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein dros y misoedd nesaf. Byddwn yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau ar-lein tan ein bod yn hyderus y gallwn gynnal digwyddiadau go iawn yn ddiogel, gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra.

Ydych chi’n defnyddio PPE ddylai fynd i’r GIG?

Na. Rydyn ni wedi caffael cyflenwad ar wahân i ofynion y GIG ac ni fydd ein defnydd o ddeunydd PPE yn amharu ar y GIG.

Yw’r toiledau, Llefydd Newid a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau, Llefydd Newid a chyfleusterau newid babi yn parhau ar agor i bawb sydd am eu defnyddio. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.