Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Pam mae’n rhaid archebu ymlaen llaw?

O ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol, rhaid cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd. I reoli hyn ac osgoi siomi ymwelwyr rydym wedi cyflwyno sytem archebu ar-lein drwy Eventbrite. Os nad ydych chi am archebu ar-lein gallwch wneud hynny dros y ffôn. Bydd mynediad i bob amgueddfa yn parhau am ddim.

Mae gen i docyn parcio blynyddol sydd wedi dod i ben yn ysod y cyfnod cloi. A fyddwch chi yn ymestyn y tocynnau parcio?

Byddwn yn ymestyn y tocynnau parcio blynyddol i adlewyrchu’r amser mae’r amgueddfa wedi bod ar gau. Byddwn yn gallu gweinyddu hyn unwaith y bydd yr amgueddfa ar agor. Defnyddiwch y blwch tocyn parcio blynyddol wrth archebu tocyn ar Eventbrite.

Ydw i’n gallu dod â phicnic?

Oes mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn ond rhaid eu cadw ar dennyn ar bob adeg.

Alla i ymweld â siop yr Amgueddfa?

Gallwch, bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n ffordd o weithredu. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Cael gwared ar eitemau gaiff eu cyffwrdd yn aml
  • Cael gwared ar rai o unedau'r siop i roi mwy o le i ymwelwyr
  • Glanhau'r siop a'r offer yn amlach
  • Bydd holl staff manwerthu yn gwisgo tariannau wyneb
  • Hylif diheintio dwylo ar gael yn y siop
  • Dim ond 10 person gaiff fod yn y siop ar unwaith i alluogi ymwelwyr i gadw pellter cymdeithasol wrth siopa.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd y profiad yn Sain Ffagan yn wahanol i’r arfer, ond bydd rhai adeiladau hanesyddol ac orielau ar agor i chi mwynhau. Plîs gwiriwch pa adeiladau sydd ar agor wrth i chi gyrraedd.

Hefyd, gobeithio y byddwch chi’n mwynhau:

  • Crwydro ein gerddi prydferth a gweld yr adeiladau hanesyddol
  • Dysgu am yr adeiladau hanesyddol a’u gwreiddiau o’r paneli gwybodaeth
  • Gweld yr anifeiliaid fferm a mwynhau byd natur yn ein parciau can erw
  • Bydd y lle chwarae plant ar agor

Beth fydd ar gau?

Bydd rhai adeiladau hanesyddol ac orielau yn parhau ar gau. Bydd cwrs rhaffau CoedLan hefyd ar gau.

Beth ydych chi’n ei wneud i leihau llediad COVID-19?

Mae pob amgueddfa wedi cynnal asesiad risg gan ystyried y mesurau cadw pellter cymdeithasol sy’n parhau i leihau llediad COVID-19. Mae hyn yn cynnwys cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd, defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE), mesurau glanweithdra ychwanegol a chynyddu sawl gwaith y caiff toiledau eu glanhau bob dydd. Rydym wedi gosod rheolau cadw pellter cymdeithasol newydd yn ein hamgueddfeydd ac yn gweithio i osod arwyddion clir i atgyfnerthu’r rheoliadau glanweithdra a chadw pellter.

Bwyd a diod ar y safle

Gallwch brynu diodydd oer a phoeth, brechdanau, salad, powlenni ffrwythau a chacennau yn Gweithdy ac hefyd yn Y Gegin. Talu â cherdyn yn unig.

Mae llawer o lefydd ar agor yn barod – pam ydych chi’n cymryd gymaint o amser?

Mae ein hamgueddfeydd wedi bod ar gau am sawl mis, gyda mynediad i staff diogelwch yn unig, felly mae llawer o waith paratoi i sicrhau fod pob adeilad yn ddiogel i ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys asesu cyflenwad dŵr pob safle, gosod mesurau diogelwch megis sgriniau perspex ac arwyddion, cynhyrchu asesiadau risg ar gyfer pob safle a threfnu system unffordd er mwyn i ni allu glynu at ganllawiau diogelwch COVID-19. Bydd staff hefyd angen hyfforddiant ar y mesurau glanweithdra a diogelwch newydd. Mae gwaith tynnu hen arddangosfeydd a gosod rhai newydd i’w wneud hefyd, gwaith oedd yn methu cael ei gwblhau tra’n bod ni ar gau. Rydyn ni am i’r amgueddfeydd fod ar eu gorau ac mor ddiogel â phosib, er y bydd profiad yr ymwelydd yn wahanol, ac mae angen amser i roi’r cyfan yn ei le cyn croesawu ymwelwyr yn ôl.

Nifer fechan o achosion COVID-19 a gafwyd yma – rydych chi’n denu miloedd o ymwelwyr o’r tu allan i Gymru allai fod yn cludo’r feirws.

Mae cymunedau lleol ein hamgueddfeydd yn bwysig iawn i ni, ac rydym am barhau i feithrin perthynas bositif â nhw am flynyddoedd lawer. Byddwn yn cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar bob safle ar yr un pryd ac yn cyflwyno system archebu ymlaen llaw drylwyr.

Gyda mesurau i leihau llediad COVID-19 yn weithredol ym mhob safle, megis trefn lanhau estynedig, cadw pellter cymdeithasol, gorsafoedd glanhau dwylo, nid ydym yn rhagwyeld y bydd yr ymwelwyr yn amharu ar y gymuned leol.

Pam allai ddim galw mewn i’r Amgueddfa fel o’r blaen?

O ganlyniad i fesurau diogelwch cadw pellter cymdeithasol, rhaid cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd. I reoli hyn ac osgoi siomi ymwelwyr rydym wedi cyflwyno sytem archebu ar-lein. Dyma’r ffordd fwyaf diogel o reoli niferoedd ymwelwyr.

Pam allai ddim gweld arddangosfa xx sydd wedi ei hysbysebu tan xx?

Roedd yn rhaid cau’r amgueddfeydd ar fyr-rybydd oherwydd pandemig COVID-19, felly ni allwyd agor rhai o’r arddangofeydd oedd wedi’u hysbysebu – arddangosfa Richard Burton yn amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac arddangosfa 100 Prifysgol Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae ein rhaglen o arddangosfeydd mawr wedi ei chynllunio flynyddoedd ymlaen llaw, ac felly nid yw’n bosib aildrefnu pob arddangosfa. Yn ystod y cyfnod clo mae timau’r Amgueddfa wedi bod yn gweithio’n galed ar yr hyn all gael ei aildrefnu neu ei ailddefnyddio.

Pam fod rhai o’r arddangosiadau/orielau ar gau?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Mewn rhai achosion (megis arddangosiadau rhyngweithiol) teimlwyd na fyddai modd sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr fyddai yn eu defnyddio. Penderfynwyd felly i beidio cynnwys rhai arddangosiadau yn y rhaglen ailagor.

Pam mae’n rhaid i mi dalu i barcio?

Rydym wedi bod yn codi tâl am barcio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amguedddfa Werin Cymru ac yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ers nifer o flynyddoedd, a bydd hyn yn parhau. Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog o elw o’r meysydd parcio yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Does dim rhaid talu am barcio os oes gennych Fathodyn Glas, ond efallai bydd yn rhaid archebu lle. Bydd manylion pellach ar gael wrth archebu eich tocyn ar dudalen Eventbrite yr Amgueddfa.

Pam ydych chi'n gofyn i mi wisgo gorchudd wyneb?

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Pryd alla i drefnu cyfarfod neu achlysur?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Canllaw y llywodraeth ar hyn o bryd yw i beidio cynnal digwyddiadau mawr fel priodasau a chynadleddau, ond mae hyn yn cael ei adolygu’n gyson. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth diweddaraf ar ein gwefan os yw’r cyngor yn newid.

Pryd fyddwch chi’n ailagor yn llawn?

Rydym yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru ac yn parhau â’r mesurau yma hyd nes ein cynghorir yn wahanol, er y gallai hyn barhau am fisoedd.

Pryd fyddwch chi’n cynnal digwyddiadau eto?

Rydyn ni wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein dros y misoedd nesaf. Byddwn yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau ar-lein tan ein bod yn hyderus y gallwn gynnal digwyddiadau go iawn yn ddiogel, gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra.

Ydych chi’n defnyddio PPE ddylai fynd i’r GIG?

Na. Rydyn ni wedi caffael cyflenwad ar wahân i ofynion y GIG ac ni fydd ein defnydd o ddeunydd PPE yn amharu ar y GIG.

Yw’r toiledau, Llefydd Newid a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau a’r cyfleusterau newid babi yn parhau ar agor i bawb sydd am eu defnyddio. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.