Telerau ac Amodau Job-a-Mas

Mae'r telerau hyn yn berthnasol i werthiant tocynnau Job-a-Mas yn unig.

Trwy brynu Tocyn, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau hyn.

Mae tocyn Job-a-Mas yn caniatáu i ymwelwyr ymuno â'r ciw ar gyfer Teithiau Dan Ddaear ar amser penodol. Mae'r Teithiau Dan Ddaear eu hunain yn rhad ac am ddim i bob ymwelydd ac nid yw prynu tocynnau Job-a-Mas yn orfodol.

Sut i Brynu Tocynnau

Prynir tocynnau wrth Ddesg y Dderbynfa wrth gyrraedd Big Pit.

Gall grwpiau o 10 neu fwy brynu tocynnau ymlaen llaw trwy gysylltu â Big Pit ar 0300 111 2 333

Dim ond tocynnau a brynwyd yn uniongyrchol oddi wrthym ni sy’n ddilys. Nid yw tocynnau a brynwyd gan drydydd parti heb awdurdod, gan gynnwys safleoedd gwerthu ar-lein, yn ddilys.

Byddwch yn casglu tocynnau wrth gyrraedd Big Pit. Wrth brynu tocynnau Job-a-Mas, anfonir cadarnhad ysgrifenedig atoch trwy e-bost. Os oes angen cadarnhad arnoch drwy'r post, rhowch wybod i ni wrth brynu eich tocyn.

Dewch â'ch cadarnhad ysgrifenedig gyda chi pan fyddwch yn ymweld, ynghyd â phrawf adnabod arall.

Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os na fyddwch yn dod â'ch cadarnhad ysgrifenedig gyda chi neu os byddwch yn peidio derbyn y cadarnhad oherwydd methiant eich darparwr rhyngrwyd, gwasanaeth dosbarthu e-bost, Swyddfa'r Post neu unrhyw wasanaeth cyflenwi trydydd parti arall.

Amser Cyrraedd ar y Tocyn

Bydd eich tocyn yn nodi Amser Cyrraedd ar gyfer ardal aros Job-a-Mas. Rhaid i chi gyrraedd yn ystod y cyfnod 15 munud a nodir ar eich tocyn. Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd ychydig cyn dechrau'r Amser a nodir ar eich tocyn er na fyddwch yn cael mynediad i'r Daith Dan Ddaear cyn yr Amser Cyrraedd a nodir.

Nid oes lle i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr. Os byddwch yn cyrraedd ar ôl diwedd yr Amser Cyrraedd a nodir ar eich Tocyn, ni chewch ad-daliad.

Bydd Big Pit ond yn ad-dalu tocynnau yn achos oedi sy'n arwain at gau'r man Dan Ddaear dros dro am resymau technegol.

Os ydych yn methu’r Amser Cyrraedd efallai y bydd modd dyrannu amser diweddarach ar yr un diwrnod ond mae hyn yn dibynnu os oes llefydd ar gael. Ar ddiwrnodau prysur efallai na fydd hyn yn bosibl. Caiff ymwelwyr wybodaeth ynghylch hyn yn Nerbynfa Big Pit.

Nid yw tocynnau i'w hailwerthu ac nid ydynt yn drosglwyddadwy.

Rydym yn cadw'r hawl i ddiwygio Amser Cyrraedd Tocyn unwaith y bydd wedi’i roi i chi ond byddwn yn ymdrechu i roi gwybod i chi cyn gynted ag y byddwn yn ymwybodol bod angen gwneud hynny.

Pris Tocynnau

Mae pob tocyn ar gyfer ymweliadau o 1 Ebrill 2020 yn costio £5 y pen.

Nid oes consesiynau ar gael.

Rhaid i unrhyw berson dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Rhaid i ymwelwyr fod yn uwch na 1 metr o daldra i fynd ar y Daith Dan Ddaear.

Archeb Grŵp

Dim ond partïon o 10 neu ragor all archebu tocynnau Job-a-Mas ymlaen llaw.

Gellir gwneud archeb grŵp trwy gysylltu â Big Pit ar 0300 111 2 333

Rhaid talu am archeb grŵp ymlaen llaw.

Rhaid gwneud archeb grŵp o leiaf 24 awr cyn yr ymweliad.

Rydym yn cadw'r hawl i ddiwygio archeb unwaith y bydd wedi’i chadarnhau ond byddwn yn ymdrechu i roi gwybod i chi cyn gynted ag y byddwn yn ymwybodol bod angen gwneud hyn.

Nodir pris tocynnau mewn punnoedd y DU ac mae’n cynnwys TAW.

Tocynnau – Telerau Cyffredinol

Mae un Tocyn Job-a-Mas yn rhoi mynediad i un person i Daith Dan Ddaear Big Pit ar un achlysur. Unwaith y byddwch wedi gadael y Daith Dan Ddaear, bydd angen i chi brynu Tocyn Job-a-Mas newydd i gael mynediad eto i'r Daith Dan Ddaear trwy giw Job-a-Mas.

Mae tocynnau yn parhau yn eiddo i ni ar bob adeg. Rydym yn cadw'r hawl i ofyn am ddychwelyd y tocynnau ar unwaith ar unrhyw adeg ac i wrthod mynediad neu symud o'r Daith Dan Ddaear, unrhyw berson sy'n methu â chydymffurfio â thelerau a rheoliadau Big Pit.

Ni ellir ad-dalu tocynnau Job-a-Mas, ac nid ydynt yn drosglwyddadwy ac maent yn ddi-rym os cânt eu newid. Ni fydd tocynnau yr ydym ni'n tybio'n rhesymol eu bod wedi’u trosglwyddo neu eu newid yn cael eu hanrhydeddu. Nid yw tocynnau i'w hailwerthu. Bydd unrhyw ailwerthu o'r fath yn golygu bod y Tocyn yn annilys.

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn penderfynu yn ôl ein disgresiwn llwyr i roi tocynnau dan gynigion hyrwyddo arbennig ("Tocynnau Hyrwyddo Job-a-Mas") ond bydd Tocynnau Hyrwyddo Job-a-Mas ar gael yn amodol ar argaeledd ac yn ddarostyngedig i unrhyw delerau ac amodau sy'n effeithio ar y cynnig hyrwyddo penodol.

Canslo Tocyn

Os hoffech ganslo tocyn Job-a-Mas, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith. Nid ydym o dan unrhyw rwymedigaeth i roi ad-daliad lle mae Tocyn Job-a-Mas wedi’i ganslo gennych chi.

Rydym yn cadw'r hawl i ganslo tocyn Job-a-Mas a byddwn yn ymdrechu i roi gwybod i chi cyn gynted ag y byddwn yn ymwybodol bod angen gwneud hyn. Mewn amgylchiadau o'r fath, rhoddir ad-daliad llawn.

Plant

Rhaid i blant (o dan 16 oed) fod yng nghwmni rhywun 16 oed neu hŷn tra yn Big Pit. Rhaid i’r plant hyn aros o dan reolaeth a goruchwyliaeth person 16 oed neu hŷn bob amser.

Eich Ymddygiad

Tra byddwch chi ac ymwelwyr eraill yn Big Pit, mae’n rhaid i chi a'ch gwesteion gydymffurfio â holl gyfarwyddiadau ein staff, hysbysiadau, cyhoeddiadau a pholisïau iechyd a diogelwch perthnasol sydd ar gael i chi.

Bydd torri unrhyw un o'r telerau hyn neu unrhyw ymddygiad annerbyniol gennych chi neu eich gwesteion sy'n debygol o achosi niwed, niwsans neu anaf i unrhyw ymwelydd arall neu aelod o'n staff neu i Big Pit ei hun yn golygu y bydd gan staff Big Pit yr hawl i’ch symud yn syth o Big Pit.

Bydd gennym yr hawl i wrthod mynediad neu symud unrhyw ymwelydd o Big Pit os credwn y gallai rhoi mynediad i chi beri risg i'n heiddo, diogelwch pobl eraill a/neu effeithio ar fwynhad eraill yn Big Pit.

Fe’ch gwaherddir yn benodol rhag copïo, atgynhyrchu neu ailgyhoeddi unrhyw ran o'r arddangosfeydd neu'r dehongliad yn Big Pit. Mae'n drosedd copïo neu geisio copïo deunyddiau sydd wedi’u diogelu gan hawlfraint sy’n cael eu harddangos yn Big Pit.

Diogelwch

Er mwyn diogelwch, efallai y gofynnir i chi gytuno i chwiliad o'ch person neu eich eiddo. Gwrthodir mynediad neu symudir o Big Pit unrhyw un sy'n gwrthod neu lle canfyddir deunyddiau y credwn sy’n beryglus neu'n anaddas.

Mae maes parcio ar gael yn Big Pit am gost o £3 y cerbyd. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled, lladrad na niwed i unrhyw gerbyd (neu ei gynnwys) sydd wedi parcio ar ein heiddo.

Gwaherddir parcio ar y ffyrdd o gwmpas Big Pit y tu allan i'r maes parcio dynodedig.

Amrwyiad

Mae gennym yr hawl i ddiwygio ac addasu'r telerau hyn o bryd i'w gilydd trwy roi gwybod i chi neu gyhoeddi telerau wedi’u diweddaru ar y wefan. Byddwch yn ddarostyngedig i'r telerau sydd mewn grym ar yr adeg yr ydych wedi prynu tocynnau Job-a-Mas. Efallai y byddwch yn dymuno argraffu copi o'r telerau hyn gyda stamp dyddiad er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

Hawliau Trydydd Parti

Ni fydd gan berson nad yw'n barti i'r telerau unrhyw hawliau o dan neu mewn cysylltiad â hwy o dan y Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.

Y Gyfraith a'r Awdurdodaeth

Caiff y Telerau hyn eu rheoli gan gyfraith Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o Delerau o'r fath, neu'n gysylltiedig â hwynt, yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

Manylion Cyswllt

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk
Ffôn: 0300 111 2 333