Amgueddfa Blog: Cyfryngau Newydd

I was just making coffee for the team and when I looked around at everyone beavering away at their desks - and realised just how diverse the work we do is… Take this afternoon as an example:

Kay Hanson, our Peoples Collection Wales Technical Officer is fresh from the launch of a brand new “Learn’ section of the People's Collection Wales website – over six months in the planning, such a milestone is no mean feat. The result is the combination of thousands of assets from the main heritage institutions around Wales as well as content contributed from the public and filters all this data according to what educational purpose you require. Give it a go yourself at: www.peoplescollection.wales, what will you learn?

Rhodry Viney our Web Officer (and Final Cut Pro guru) is hard at work editing, slicing and generally making good the video he filmed in the field a few weeks ago with our scientists and paleontologists. It'll be ready soon, but in the meantime I’ll give you a clue… it’s big, it’s extinct and it had lots of teeth. (Shhhhh!!)

Chris Owen our Web Manager is working hard on creating exiting new sections for our website, where all the collections content is brought together in the most user-friendly way possible. Not an easy task given we have 7 physical sites, 5 main collecting departments, hundreds of staff and millions of collections… oh yeah, and two languages to consider!

Dave Thorpe, Senior Developer is tweaking his very popular audio guides, developed as a first for Amgueddfa Cymru – for the new exhibition: Chalkie Davies: The NME Years at National Museum Cardiff. The exhibition focuses its interpretation on an audio guide you access through your own mobile device. Given the theme of the gallery is based around photographs captured in the 1970’s, bringing our new mobile era into the mix is very interesting. He’s also fine tuning some super duper interactives in the gallery. But come and visit the show for yourself to witness his handywork first hand!

Myself, I’m the Digital Programmes Manager and have been up to my eyes in fleshing out software/digital briefs for the new galleries in development at St. Fagans. Funded by a HLF grant, the largest ever awarded in Wales, the plans are ambitious and exciting. Not due to open until 2017/18, it's all about planning at this stage so I’m surrounded by spreadsheets, tables and forms - what a good time to stop for a coffee break and to knock out a quick blog post!

 

Ro'n i'n falch iawn (a braidd yn nerfus) i fynychu Hacio'r Iaith am y tro cyntaf dros y penwythnos. Mae'r diwrnod ar fformat barcamp - sy'n gofyn bod pawb yn dod â rhywbeth i'w drafod, ei gyfrannu neu'i gyflwyno. Canlyniad hyn oedd diwrnod llawn ymgysylltu, dysgu a hwyl - mi oedd bron bob sgwrs yn sesiwn yn ei hun, a mi ddysgais i gymaint am blatfformau a phrosiectau digidol Cymraeg. Dwi ar fy ffordd i sesiwn Digidol ar Daith, felly gobeithio y gallai bostio crynodeb fwy trylwyr o beth ddysges i yn fuan.

Er fy mod i wedi hen arfer siarad yn gyhoeddus, dyma fy sgwrs gyntaf ar ran yr adran ddigidol - ac am fy mod yn cyflwyno am @DyddiadurKate, roeddwn i'n awyddus i wneud argraff dda ar ran y tîm sy'n gweithio mor galed ar y prosiect. Cewch edrych dros fy sleidiau, a chrynodeb o'r sgwrs ar wefan Hacio'r Iaith. Cewch chwilio trwy #fwrlwm y dydd ar twitter hefyd.

Diolch i'r trefnwyr a'r cyfrannwyr am y croeso, ac am yr ysbrydoliaeth!

Mae dros fis wedi mynd heibio ers i @DyddiadurKate bostio cofnod cyntaf dyddiadur Kate Rowlands. Mi fyddwch chi wedi dysgu rhagor amdani, erbyn hyn, trwy flogiau a chyfweliadau, a thrydar yn ôl ac ymlaen ar gyfrifon fel @StFagansTextile, @archifSFarchive, @RhB1Addysg ac @sf_ystafelloedd.

Rydym ni wedi cael gor-olwg frithliw a diddorol o bob math o agweddau o hanes cyfnod y dyddiadur, sef 1915. Mae cofnodion cryno y dyddiadur wedi bod yn symbyliad i staff i archwilio eu cyd-destun, a rhannu rhagor o gasgliadau a ffynonellau, o Amgueddfa Cymru a thu hwnt. Mae ein cronfa ddata Casgliadau'r Rhyfel Byd Cyntaf yn llawn pob math o wrthrychau sy'n rhoi cip ar stori fwy personol, sy'n mynd â ni i fyd y pethau bychain, fel y gall Dyddiadur Kate.

Un peth sydd wedi dod yn amlwg o gychwyn cynta'r prosiect yw pa mor werthfawr yw casgliad Papurau Newydd Cymru y Llyfrgell Genedlaethol wrth i ni geisio darganfod mwy am gofnodion cryno'r dyddiadur - yn enwedig wrth i Kate sôn am ddigwyddiadau cymdeithasol neu bynciau llosg y cyfnod, fel ei chofnod am yr 'influenza' dros y penwythnos:

Mae cronfa'r papurau newydd yn eisampl wych o sut i gyflwyno dogfennau mawrion, manwl - mae'r chwiliad yn hawdd iawn i'w lywio, sy'n golygu ei bod hi'n hawdd iawn dod o hyd i erthygl benodol, neu i ddilyn dy drwyn gan ddarllen am dy hoff bynciau (fues i'n darllen lot am gystadleuthau gweu dros y penwythnos, mwy cyffrous yn amlwg na phencampwriaeth y chwe gwlad).

Y tu cefn i'r hanes cymdeithasol a'r trafod a'r rhannu, erbyn hyn, 'mae'r dechnoleg sy'n ei gyflwyno. O safbwynt digidol, mae DyddiadurKate wedi bod yn ffordd wych imi weithio gyda thîm i roi tro ar dargedu cynnwys uniaith-gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd wedi rhoi cyfle imi arbrofi a gwerthuso rhag-bostio (yn defnyddio tweetdeck), a phlatfform analytics mewnol twitter. Dwi'n gobeithio y bydd y teclynnau hyn yn dod yn ran o waith mwy o'n trydarwyr, fesul tipyn - ac felly o ran 'pethau bychain' fy mywyd bob dydd innau, gan mlynedd yn ddiweddarach, cofnodi data fydda i, tra'n gwylio dyddiau Kate yn pasio heibio.

Os ydych chi wedi bod yn pori’n tudalennau Ymweld ac Addysg yn ddiweddar, mae’n siwr ichi ddod ar draws tudalennau sy’n edrych yn wahanol. O’r 9ed o Ragfyr 2014 ymlaen, rydym am dreialu rhannau o wefan Amgueddfa Cymru ar ei newydd wedd.

Ymweld â'r Hafan

Mae angen eich adborth chi arnom ni, i wneud yn siwr ein bod ni’n creu’r tudalennau gorau posibl. Os na weithiodd rhywbeth yn ystod eich ymweliad; os oedd unrhywbeth yn anodd i’w ddefnyddio; unrhyw ran o’r tudalennau’n eich drysu neu wybodaeth yn anodd i’w ganfod; neu os oes unrhyw beth yr hoffech chi ein gweld ni’n ei ddiwygio: rhowch wybod i ni. Wrth gwrs, os oes unrhyw beth ‘rydych chi’n ei hoffi am y tudalennau newydd, mi fyddwn yn falch iawn o glywed gennych hefyd!

Anfon Adborth

Pam diweddaru’r wefan?

Wrth i ni archwilio’r hen wefan, mi ddaethom ni o hyd i sawl ardal yr oeddem ni eisiau eu caboli a’u diweddaru.

Un o’n prif amcanion yw ein bod ni’n cyflenwi’r wybodaeth berthnasol i chi, yn gyflym ac yn ddi-ffws. Rydym ni am wneud hyn trwy wella cynnwys y wefan, symleiddio’r profiad gwe-lywio, a thwtio rywfaint ar y tudalennau.

Ein bwriad yw bod pori’r tudalennau newydd yn brofiad cyfoes, ffresh - a bod y wefan yn gweithio’n dda beth bynnag fo’r dechnoleg - ffôn symudol, llechen, rhaglen darllen sgrîn, neu gyfrifiadur desg. Mae ymweld â saith safle ein hamgueddfeydd yn brofiadau unigryw ac felly gobeithio ein bod ni’n adlewyrchu rhywfaint o hynny ar ein gwefan hefyd.

Dim ond rhai ffyrdd o wella’n gwefan yw’r rhain. Fe fyddwn ni’n gwneud rhagor o waith ar y safle yn yr wythnosau a misoedd sydd i ddod.

O’n blaen yn 2015

Yn ystod hanner cyntaf 2015 mi fyddwn yn diweddaru a chaboli rhagor o ardaloedd y wefan. Bydd tudalennau newydd am ein Casgliadau, ein gwaith curadurol a’n gwasanaethau llogi yn ymddangos, yn ogystal â’r blog a siop ar-lein.

Mi fyddwn ni’n sicrhau fod pob ardal o’r wefan gystal ag y gallith fod, trwy wrando ar, a dysgu gan, ddefnyddwyr ein gwefan.

Bydd eich adborth a’ch mewnbwn chi, felly, yn rhan allweddol o wella’r safle. Dim ond y dechrau yw hyn.

Diweddariad 1 - 16 Ionawr 2015

Diolch yn fawr i bawb a anfonodd adborth atom ni dros yr wythnosau diwetha. Mae’r rhestr o fygs a drwsiwyd yn rhy hirfaith i’w bostio yma, ond dyma restr o’r prif bethau ‘dyn ni wedi eu newid:

Digwyddiadau:

  • Rydym wedi ychwanegu golwg calendr at ein tudalennau digwyddiadau - nawr, mae modd chwilio digwyddiadau yn ôl dyddiad.
  • Ychwanegu opsiwn golwg ‘holl safleoedd’, sy’n dangos digwyddiadau ein holl amgueddfeydd ar un dudalen.
  • Newid rhagosodiad y tudalennau digwyddiadau, fel eu bod yn ymddangos fel rhestr yn gyntaf.
  • Mae dewisiadau golwg a dyddiad nawr yn ‘ludiog’, felly fyddan nhw ddim yn ail-osod wrth i chi bori digwyddiadau.

Blog - Dyma’r blog ar ei newydd wedd. Gobeithio y byddwch chi’n ei hoffi e!

Chwilio’r Wefan - Rydym ni wedi trwsio nifer o linciau oedd wedi torri. Rydym ni wedi gwella sut y mae canlyniadau chwilio yn ymddangos ar ffôn symudol.Diweddaru Cronfeydd Data Casgliadau - Cronfeydd Data Paleontoleg, Mwnyddiaeth Cymru, Molygsiaid, Fertebratiaid ac Infetibrata Môr oll wedi’u hail-gynllunio a’u diweddaru

Graham Davies, Digital Programmes Manager, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

"Content is King". The phrase is strong, infallible, sitting proud on his pedestal, a little like the Queen Mother, or the National Health Service. Sacrosanct. But has the time come to question some of our long held adages in the world of digital content and web design? Is content actually 'King' anymore?

Fresh back from an energising few days with the fab team at Culture24 at the Let's Get Real workshops and conference, I am determined not to let the enthusiasm and momentum get buried by the squillions of things in my inbox that greet me now that I am not 'Out of Office' anymore.

The discussions of the last few days have left me pondering over our constantly evolving digital landscape.

Which direction, and how high do we have to throw our digital content ball to get it successfully into the constantly moving net of engagement?

Jessica Riches, in her talk on 'Learning from Brands' seemed very surprised that she was the first of the day to mention the phrase ‘Content is King’

This made me think. And think again. About the shift in focus to be more about platforms, the importance of audiences and what channels those audiences use and reside in.

So has the time come to update or even rewrite the rulebook?

1. Content is King?

Surely it's not just raw content that is king anymore. Who your content is intended for significantly alters how it should be written and where it should be published. What is the intent of those people reading it? (as apposed to the intentions of those writing it). So I give you rule rewrite number 1:

Content, Intent and Purpose are the new King, Queen and Jack

By thinking of it this way, you are reminded that content on its own doesn't stand any more. It's equally important to also think of why you are writing it and where the people are who want to read it?

2. Build it and They Will Come?

This fell off its pedestal a long time ago, but if we were to prop it back in place the stonemasons would need to re-carve the plinth to read: 

Write it and take it to where they are. Or perhaps better still: Go pay them a visit and have a chat

This helps reinforce the idea that we can't be institutional broadcasters anymore, we should be working with our audience to help them answer what they want to know, rather than what we want to tell them.

To demonstrate this, Shelley Bernstein provided us with a superb keynote speech at the Let's Get Real conference on how the Brooklyn Museum are trusting the audience and developing a wholly user-centric approach to their new responsive museum.

3. Design Responsive Websites

Great, Yes, very good. Although a revision of this phrase can encompass web design by default whilst primarily focussing on content:

Optimise your content to be platform independent

4. Think Mobile First

Yes, we must, and we should make this behaviour ingrained. By turning this rule upside-down, our new banner proclaims (and by its very nature automatically assumes mobile first):

Remember to check the desktop

Think back to those good old days where everything had to be retrofitted to work in IE 6. Who now retrospectively checks that everything reads and works well on a desktop? Not many I'm guessing.

But beware. Herein lies the paradox: Remember, people looking to visit one of our venues are more likely to be looking us up through a mobile device. However, people looking at in-depth long-form curatorial and academic material are predominantly still using desktops.

This is where headline metrics can be misleading, if your website as a whole shows a rise in mobile, that doesn't mean that all the content on the site is being accessed through mobiles. This is why metric analysis is so crucial before we apply blanket statements based on overall trends.

This brings me onto to something bigger I have been mulling over recently...

"Can we put it on the website please"?

Quite frankly, I dislike the term "Website". I often ask what section or area people are actually referring to, for websites these days have come to contain many distinct areas and functions, serving completely separate and different audiences and requirements. Maybe this is the crux of the problem? At the moment we are all busy working on a 'one solution fits all approach'. Shouldn't we be thinking of applying separate templates and content strategies based on different audience requirements within our own websites?

Going back to our rewritten rule number one, and this should be applied within (and throughout) our own organisational websites too.

All this can help us ensure that we consistently put the users needs at the centre of our goals and ambitions. Just by thinking a little differently about our assumptions, we have the ability to take a quicker, more direct route to successful engagement.