Amgueddfa Blog: Iechyd, Lles ag Amgueddfa Cymru

Ffosilau anarferol newydd mewn creigiau hynafol yng Nghymru

Lucy McCobb, 16 Tachwedd 2022

Beth wnaethoch chi yn ystod y Cyfnod Clo? Wnaethoch chi fwynhau byd natur, a gweld pethau newydd wrth gerdded eich milltir sgwâr bob dydd? Dyna wnaeth dau o Gymrodorion Ymchwil Anrhydeddus yr Amgueddfa, Dr Joe Botting a Dr Lucy Muir, a chanfod trysorfa o ffosilau newydd ger eu cartref yn y canolbarth. Doedd y ddau ymchwilydd annibynnol yn methu teithio i Amgueddfa Cymru i barhau â’u gwaith ar fywyd hynafol, felly dyma nhw’n defnyddio cyllido torfol i brynu microsgopau er mwyn astudio eu canfyddiadau newydd yn fanwl. Mae’r ffosilau’n perthyn i sawl grŵp anifeiliaid gwahanol, gan gynnwys rhai sydd bron byth yn ffurfio ffosilau am fod ganddynt gyrff meddal, heb gregyn, esgyrn na dannedd. Mae Joe a Lucy yn cydweithio gyda phalaeontolegwyr o bob cwr o’r byd i astudio ffosilau a dehongli’r hyn allan nhw ei ddatgelu am fywyd ym moroedd Cymru dros 460 miliwn o flynyddoedd yn ôl. 

 

Mewn erthygl a gyhoeddwyd heddiw yng nghyfnodolyn Nature Communications – dan arweiniad Dr Stephen Pates o Brifysgol Caergrawnt a gyda chymorth Dr Joanna Wolfe o Brifysgol Harvard, mae Joe, Lucy a’u cydweithwyr yn disgrifio dau ffosil anarferol o’r safle newydd. Ffosilau ydyn nhw o anifeiliaid bach iawn, meddalgorff, sy’n debyg i greadur rhyfedd o’r enw Opabinia, oedd yn byw yng Nghanada dros 40 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Disgrifiwyd anifail tebyg o’r enw Utaurora mewn creigiau o oed tebyg yn UDA. Wyddon ni ddim os yw’r ffosilau o Gymru yn perthyn i’r un teulu o anifeiliaid a ganfuwyd yng Ngogledd America, ond maen nhw’n sicr yn dangos fod anifeiliaid rhyfedd, tebyg i opabiniidau yn byw yn y moroedd yn llawer hirach nag oedden ni’n ei gredu, a dros ardal ddaearyddol fwy.

 

O ble mae’r ffosilau’n dod?

Cafodd y ffosilau eu canfod mewn chwarel ar dir preifat ger Llandrindod (mae’r union leoliad yn gyfrinach er mwyn gwarchod y safle). Cafodd y ffosilau eu canfod mewn creigiau a ddyddodwyd dan y môr yn y cyfnod Ordoficaidd, dros 460 miliwn o flynyddoedd yn ôl, pan oedd canolbarth Cymru dan ddŵr gydag ambell i ynys folcanig fan hyn a fan draw.

Pa fath o anifeiliaid oedden nhw?

Mae’r ffosilau o Gymru yn edrych fel ‘opabiniidau’ – anifeiliaid rhyfedd oedd i’w gweld cyn hyn mewn creigiau Cambriaidd llawer hŷn yn unig. Anifeiliaid morol oedd Opabiniidau, gyda chyrff meddal a bongorff tenau gyda rhes o fflapiau ar y ddwy ochr (ar gyfer nofio mae’n bosib) a phâr o goesau trionglog cwta oddi tanynt. Ar un pen i’r bongorff roedd cynffon fel gwyntyll. 

Ar y pen arall roedd eu nodwedd amlycaf – proboscis, neu dduryn hir yn ymestyn o’r pen, fel rhyw fath o sugnydd llwch. Yn wahanol i’r Opabiniidau Cambriaidd, mae rhes o bigau bach ar broboscis y rhywogaeth o Gymru. Y gred yw bod y proboscis yn hyblyg, ac efallai’n cael ei ddefnyddio i gasglu bwyd o wely’r môr a’i symud at y geg, oedd y tu ôl i’r proboscis ar ochr isaf y pen. Roedd y coesau a’r proboscis yn gylchog, gyda nifer o segmentau fel modrwyau. Ond doedd y rhain ddim yn ‘gymalog’, yn yr un modd ag y mae coesau cranc neu gorryn yn gymalog. Y gred yw bod opabiniidau yn rhannu’r un cyndadau ag anifeiliaid coesau cymalog modern o’r enw ‘arthropodau’, heb fod yn gyndeidiau uniongyrchol.

Mae’r mwyaf o’r ddau ffosil yn 13mm o hyd, gan gynnwys y proboscis 3mm. Mae’r lleiaf yn 3mm o hyd, gyda’r proboscis bron i draean o’i holl hyd. Mae rhai gwahaniaethau rhwng y ddau ffosil, sy’n awgrymu bod y lleiaf yn fersiwn iau o’r sbesimen mwy, neu efallai’n rhywogaeth hollol wahanol. Ond mae’r ddau sbesimen o Gymru yn llawer llai na Opabinia, sydd â ffosilau hyd at 7cm o hyd. 

 

Enw Cymreig i ryfeddod Cymreig!

(Mae gan bob rhywogaeth, boed yn fyw neu wedi marw allan, enw gwyddonol mewn dwy ran – enw genws ac enw rhywogaeth. Yr enw gwyddonol a ddewiswyd ar gyfer un o’r anifeiliaid ffosil yw Mieridduryn bonniae. Enwyd y rhywogaeth ar ôl Bonnie, nith perchnogion y tir lle canfuwyd y ffosilau, i ddiolch i’r teulu am eu cefnogaeth a’u brwdfrydedd yn ystod y gwaith ymchwil. Mae’n eithaf cyffredin i rywogaethau newydd gael eu henwi ar ôl y bobl wnaeth eu darganfod, neu sydd wedi gwneud llawer o waith ar rywogaethau tebyg. Daw enw’r genus drwy gyfuno’r geiriau Cymraeg mieri a duryn (proboscis). Ysbrydolwyd hyn gan y rhes o bigau, tebyg i fieri, ar hyd proboscis yr anifail. Mae’n anarferol i enw gwyddonol gael ei seilio ar y Gymraeg – geiriau Lladin neu Groeg yw gwreiddyn y rhan fwyaf. Bydd yr enw Mieridduryn yn dyst i’r ffosil gael ei ddarganfod yng Nghymru.

Penderfynwyd nad oedd yr ail ffosil wedi ei gadw’n ddigon da i’w gydnabod yn rhan o’r un rhywogaeth, neu ei enwi fel rhywogaeth wahanol. 

 

Beth alla i wneud os ydw i’n canfod ffosil anarferol?

Mae’r ffosilau hyn yn dangos fod llawer o bethau newydd, cyffrous i’w canfod yng Nghymru. Os ydych chi’n canfod rhywbeth diddorol a ddim yn siŵr beth yw e, bydd gwyddonwyr yr amgueddfa yn barod i geisio ei adnabod i chi, boed yn ffosil, carreg, mwyn, anifail neu blaned. Anfonwch ffotograff aton ni (gyda cheiniog neu bren mesur i ddangos y maint) a manylion ble wnaethoch chi ei ganfod. E-bostiwch ni drwy wefan yr Amgueddfa neu drwy Twitter @CardiffCurator. Mae sawl Taflen Sylwi ar ein gwefan hefyd, fydd yn eich helpu i adnabod rhai o’r gwrthrychau mwyaf cyffredin.

Agor yr Amgueddfa Genedlaethol yn Hydref 1922

Kristine Chapman, 28 Hydref 2022

Ar 28 Hydref byddwn yn dathlu can mlynedd ers i Amgueddfa Cymru agor ei drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Er mai yn 2007 oedd canmlwyddiant swyddogol yr Amgueddfa, yn nodi sefydlu’r Amgueddfa o dan Siarter Frenhinol yn 1907, roedd y daith i’w hagor yn broses lawer arafach, gyda chryn oedi, yr amharwyd arni gan anferthedd y Rhyfel Mawr. 

Ar ôl caniatáu’r Siarter, cyflogwyd penseiri i ddylunio’r adeilad newydd a gosodwyd y Garreg Sylfaen gan Siôr V ar 26 Mehefin 1912. Y bwriad gwreiddiol oedd cwblhau’r adeilad fesul cam, felly codwyd digon o arian i ddechrau ar y rhan ddeheuol (yn cynnwys y Brif Neuadd) o’r adeilad. 

Ffotograff arlliw sepia o’r Brenin Siôr V a’r Frenhines Mary yn sefyll o dan ganopi streipïog yn ystod y seremoni i osod y Garreg Sylfaen. Mae’r menywod yn gwisgo ffrogiau hir golau gyda hetiau mawr ac mae’r dynion yn gwisgo gwisg filwrol seremonïol

Gosod y Garreg Sylfaen, 26 Mehefin 1912

Pan ddechreuodd y rhyfel yn 1914, parhaodd y gwaith i ddechrau, fel y dengys ffotograffau o 1915, ond cyn hir roedd diffyg deunyddiau adeiladu (yn enwedig dur a phlwm) a llafurwyr yn golygu y bu’n rhaid atal y gwaith. Pan ailddechreuodd ar ôl diwedd y rhyfel, roedd yr hinsawdd yn wahanol iawn. Profodd Prydain ddiweithdra a thlodi difrifol, a phlymiodd y wlad i ddirwasgiad o ganlyniad.

Ffotograff o’r Amgueddfa yn cael ei hadeiladu dan orchudd sgaffaldiau a chraeniau

Adeiladu adeilad yr Amgueddfa ym Mharc Cathays, 1915

Yn erbyn y cefndir hwn, hyd yn oed gyda gwaith adeiladu yn parhau i fynd rhagddo, agorwyd rhan orllewinol y Brif Neuadd i’r cyhoedd ar 28 Hydref 1922. Bedwar diwrnod ynghynt roedd y byrddau hysbysu o amgylch yr adeilad wedi cael eu tynnu i ffwrdd, ac er na chynhaliwyd seremoni ffurfiol ar yr adeg honno, daeth Llys Llywodraethwyr yr Amgueddfa ar ymweliad arolygu, cyn mynychu cinio yn Neuadd y Ddinas gyda’r Arglwydd Faer ar y diwrnod cynt.

Ffotograff o’r tu allan i’r Amgueddfa Genedlaethol wedi’i dynnu o’r de-orllewin. Mae ambell goeden yn y blaendir a gellir gweld un neu ddau o bobl yn cerdded o amgylch yr adeilad

Golygfa o’r tu allan i’r Amgueddfa o’r de-orllewin

Yn ystod y pymtheng mlynedd ers ei sefydlu roedd yr Amgueddfa wedi bod yn cyflogi staff ac adeiladu casgliadau yn raddol. Ni chynhyrchwyd arweinlyfrau ar gyfer yr agoriad anffurfiol; ni chyhoeddwyd yr arweinlyfr cyntaf i’r casgliadau tan y flwyddyn ganlynol, ond mae erthyglau a ffotograffau a gyhoeddwyd yn y papurau lleol yn rhoi syniad inni o’r hyn y byddai’r ymwelwyr cyntaf hynny â’r Amgueddfa wedi ei weld.

Ffotograff o’r tu mewn i’r Brif Neuadd gyda grisiau mawreddog yn y cefndir, colofnau mawr yn cynnal y nenfwd a cherfluniau o ffigurau hwnt ac yma

Golygfa o’r Brif Neuadd yn edrych tuag at y grisiau gorllewinol

Yn y Brif Neuadd roedd cerfluniau mawr megis Y Gusan gan Auguste Rodin ac Ioan Fedyddiwr gan William Goscombe John. O’r Brif Neuadd gallai ymwelwyr fynd i Oriel Glanely (a elwir bellach yn Ganolfan Ddarganfod Clore) i weld casgliadau Daeareg, yn enwedig creigiau a mwynau a geir yng Nghymru. Yn yr oriel sgwâr ar hyd ochr arall y Neuadd roedd y casgliadau Sŵoleg, yn yr un man ag y maent o hyd, er bod yr arddangosiadau wedi cael eu diweddaru ers y dyddiau cynnar hynny!

Ffotograff o wyth carlwm tacsidermi gyda chotiau tymhorol amrywiol, o wyn llachar i liw tywyll, ac yn sefyll ar fodel o greigiau

Arddangosfa carlwm o’r Oriel Sŵoleg

I fyny’r grisiau yn Oriel Pyke Thompson (a elwir bellach yn Oriel 18), y prif bethau i’w gweld oedd darluniau dyfrlliw a fu’n eiddo i James Pyke Thompson ar un adeg a chasgliad o gerameg Cymreig a roddwyd gan Wilfred de Winton yn 1918. Ar draws y bont yn yr oriel sgwâr, roedd arddangosfa o baentiadau olew o’r Rhodd Menelaus. 

Ffotograff o’r tu mewn i Oriel Pyke Thompson. Mae lluniau wedi’u fframio ar hyd y waliau ac mae cwpwrdd gwydr yn cynnwys llestri Cymreig yn sefyll yng nghanol yr ystafell

Oriel Pyke Thompson yn 1925

Nid oedd gan yr Adran Archaeoleg ei horiel ei hun ar adeg agor yr Amgueddfa yn 1922, gan y byddai’n rhan o’r adeilad a oedd yn dal i gael ei adeiladu. Ond, flwyddyn yn ddiweddarach cafodd gwrthrychau o’r casgliadau Archaeoleg eu harddangos yn y Brif Neuadd ac ar y balconïau, cyn symud i ofod mwy parhaol yn oriel flaen y llawr cyntaf (sydd bellach yn gartref i gasgliad o gerameg Cymreig). Erbyn 1925, mewn oriel yng nghefn y Brif Neuadd, roeddent hefyd wedi gosod yr Oriel Hynafion, gydag adluniadau o gegin Gymreig ac ystafell wely Cymreig, ac yn oriel flaen y de-ddwyrain ar y llawr gwaelod roedd y casgliadau Botaneg (sef ardal yr Herbariwm Cymreig bellach).

Ffotograff o’r tu mewn i’r Oriel Archaeoleg; mae pedwar cwpwrdd gwydr mawr yn cynnwys crochenwaith Rhufeinig yn sefyll yng nghanol yr ystafell

Yr Oriel Archaeoleg yn 1925

 

Parhaodd cynllun yr Amgueddfa fel hyn nes i’r orielau gael eu had-drefnu’n helaeth fel rhan o waith adeiladu’r adain ddwyreiniol yn y 1930au. Gwnaethpwyd newidiadau pellach ar hyd yr 20fed ganrif wrth i’r adain orllewinol gael ei hadeiladu yn y 1960au, ac yna ychwanegwyd orielau’r Bloc Canol yn ystod y 1990au cynnar. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu rhagor am hanes Amgueddfa Cymru, bydd rhagor o flogiau ac erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan dros y misoedd nesaf. 

Patchwork of Memories – Remembrance and grief during Covid 19

Loveday Williams, 13 Gorffennaf 2022

In 2020 Amgueddfa Cymru and Cruse Bereavement Support Cymru came together to support people across the country through their grief and create a lasting memorial full of memories to those lost during the time of Covid-19. It involved creating a square patch containing a memory of a loved one, in which ever way people chose, in whatever words or images they liked. Each patch created demonstrated a visual display of lasting memories of someone they loved who had died, created in unprecedented times.  50+ patches were sent to the Museum and have been carefully sewn together to form a Patchwork of Memories.

For the last two year we have all lived very different lives, with change to our normal the only constant. Losing a loved one is always hard but usually we have the comfort of others and collective mourning at funerals to help us say goodbye and share our memories.  However, a death in the last two years has meant many of us being cut off from our support networks and our rituals or remembrance being altered.  

Rhiannon Thomas, previous Learning Manager at St Fagans said about this project “Helping people with grief is something that I am personally passionate about. Having worked with Cruse Bereavement Support previously to support families I felt the Museum was able to help families dealing with loss in a different way.  Amgueddfa Cymru and Cruse Bereavement Support Wales came together to create a project based around creativity and memory, the aim being to make a lasting memorial to those who have died during the pandemic.” 

Creating something is not a new response to grief, there are several Embroidery samplers in Amgueddfa Cymru’s collections made in memory of loved ones or marking their passing.   This sampler by M.E. Powell was created in 1906 in memory of her mother.   Creativity during difficult times of our lives can help all of us to express deep held emotions that we do not always have the ability to put into words. 

Bereavement Support Days

Alongside the Patchwork of Memories initiative, the Cruse / Museum Partnership also provide a safe inspirational space for the increasing numbers of children and young people awaiting bereavement support and help meet the diverse needs of bereaved children, young people and families who benefit from coming together to rationalise, explore and understand that they are not alone in their grief. 

A series of quarterly Bereavement Support Days are held in partnership with St Fagans, for children, young people and their families experiencing grief and loss. There is specialist support from Cruse staff and volunteers along with art and craft activities provided by Head for Arts and immersive Virtual Reality experiences provided by PlayFrame, which are light-hearted, allowing people attending the chance to make and create things that can be taken home with them and or captured and stored into a virtual memory box. The activities available are designed to stimulate rather that prompt.

Here is the film created by PlayFrame on Ekeko, the virtual memory space they have been creating alongside this project, installing objects, memories and stories donated by participants into a virtual memory box for people to enter and explore:

https://youtu.be/KoQE00ff-rc 

And a link the virtual reality memory space itself: https://www.oculus.com/experiences/quest/6371190072951353/

Alison Thomas, Cruse CYP Wales Lead said “Cruse Bereavement Support Wales provides in person support to children and young people within a variety of settings, so we see first-hand how difficult it can be for grieving children and young people. Their collective support on these days allows families the time and space to verbalise and begin to understand their loss and associated emotions. The focus of the Bereavement Support days is around children and young people, however, the benefits resonate through the whole family including the adults in attendance, some of whom require bereavement support on the day, most of whom stay for the duration and share a cuppa and chat with other bereaved parents and guardians. Following the session, the whole family can have a look around the Museum and spend time together in a safe and nurturing setting.”

Here are some of the written (in their own handwriting) evaluation feedback quotes from children, young people and parents / guardians who have attended the Bereavement Days:

'I feel calmer, less worried.  It was good being able to speak to people my age who understood what I'm going through.'

'I was very included in all the activities and was always involved in conversation.  There was a calm atmosphere making it easier to speak to people there.'

'I was very welcomed and was immediately approached by a friendly face.  It was very inviting and was easy to speak to people there.'

'HAPPY' 🙂

'Love 🙂 happy'

'Thank you Diolch, Diolch 🙂'

A mother of one of the young people said 'I feel much better than I did.'

Another mother said 'All was lovely, made to feel welcome, everything we did was good and the girls enjoyed themselves.'

The two memory quilts will be competed by the end of August 2022, following which we will hold a final project event with Cruse Bereavement Support Wales on 25th September at St Fagans National Museum of History, where we will display the two quilts and invite both the contributors who sent squares and the participants from the Bereavement Support Days to attend, along with the public, to see the quilts and share their experiences of taking part in the process.

We look forward to seeing you there.

Winter of Wellbeing: Tip Tops project

Mali Dafydd, 29 Mawrth 2022

Tip Tops was a project devised to up-skill young learners who are operating outside the current conventional school system, in the art of making clothes by hand, reusing waste and locally produced fabrics. They worked on a weekly process from mid January until 23 March 2022, cutting patterns and re-creating anew in Stiwdio 3, Cardigan. Here's the experience of Mali, who took part in the workshops: 

I was quite nervous when I walked into the room, for I didn’t know many of the people there. But then we all introduced ourselves and I felt a lot better as most of the people were my age. I was rather worried they would be a lot older than me.

When I first saw the pattern it looked very complicated, I had never followed a proper pattern before and I was a bit intimidated.

We were shown how it all fitted together and it was a lot simpler than it had looked originally - I was very glad! All the different panels that made up the pattern actually allowed you to experiment a lot. Some of the other people found a fabric that looked like it was made out of lots of squares. When the pieces all got sown together it looked really cool!

The TipTops are very fun to sew. Though I am not very good at matching the squares up, but hopefully I get better! My favourite part of the TipTop is the halter neck as it makes it feels very elegant.

When we finished the mock-up I really liked it, and I felt happy, though slightly tired.

My favourite fabric so far is probably the denim. It’s a very retro look when you combine the different denims together - it’s also very nice to sew. It would be very cool if we could try pattern matching.

The trip to the woollen museum was fun. Though the machines looked terrifying! One of the people that worked there even showed us how one of the looms worked. It looked very time consuming and the bobbins ran out really quickly. In Victorian times they would have children crawl under the machines to get rid of the loose wool. I would definitely not like to work there!

I really enjoyed this course and it was mega fun! I would love to do it again!

Take a look at the video which share some of the project highlights:

Winter of Wellbeing: That time I lay in the woods for an hour: Nature connection, wellbeing and young people

David Urry, 10 Mawrth 2022

I plunge my face into the leaf litter on the forest floor and take in the earthy aroma: a sweet mix of damp decay and mossy greens. Have I gone mad? Quite possibly, but no more than most; stuck in a modern world that doesn’t quite make sense, worried too much about too many things, and rarely remembering to stop, look up and breathe. Down here, hidden in this hollow, under a canopy of gently swaying oaks, cheek pressed into the dark rich soil, I actually feel more normal than I have in a while.  

Truth is, I woke up fairly miserable this morning.  Sadly, it’s not uncommon, and frustratingly, it’s often not clear why, or what has caused it. As a result, I tend to focus on what I can control and change. Sometimes, that means a change of scene.  

Nature Connectedness and the Wheel of Wellbeing 

Recently, since working on the Winter of Wellbeing Programme (WoW), it has got me thinking more about what makes me well. At the same time, separately, I have been reading a lot into the power of Nature Connectedness. So, with both of these in mind, I wrapped myself up and headed to the nearest clearing of trees. I am fortunate to have this on my doorstep.  

‘Nature Connectedness’ is the sort of thing that is easy to dismiss as a bit ‘flowery’, but there is an increasing body of evidence showing the restorative power of Nature, the value of access to nature, and crucially, the importance of feeling a connection with nature. In fact, there is a whole research group at the University of Derby working on just this.

As part of the WoW project, we have been using the ‘Wheel of Wellbeing’ as a way of understanding and measuring the elements that make us feel well: Body (be active), Mind (keep learning), Spirit (give), People (connect), Place (take notice), Planet (care). It became clear to me that each of these elements can be nourished through time in nature, something I am keen to explore through the WoW project, as well as through my own forays into the forest!  

The benefits of a connection to Nature  

Nature is a profound teacher and healer, and a sanctuary for those fortunate enough to access and connect with it. When you spend time in Nature, it almost instantly creates a physical change in you - reducing levels of stress, lowering blood pressure, helping you focus and concentrate - as well as a number of other tangible and well documented positive effects, especially around mental health

These benefits are amplified the more we feel a connection to Nature.  Sadly, for many, Nature remains hidden or unnoticed, and their feelings of connection hang by a thread. This is particularly true amongst young people, especially teenagers, where there is a natural dip in connection with nature, just when they might benefit most from the improved physical and mental health associated with Nature connection; to free themselves from social anxieties and find some identity, security and meaning in the otherwise manic world around them.  

Five pathways to connection  

A crucial step, of course, is finding a ‘way-in’ for young people, both physically and emotionally. Many don’t have easy access to nature in the first place, or have little interest, even if they are surrounded by it. Meaningful and lasting connections can’t be forced. They must be made in our own time and in own way. Yet, there are a few things that can be done to facilitate and encourage this.  Even urban environments are bursting with life, which means you don’t have to be in a forest or beautiful flower meadow for Nature to cast its spell. Sadly, most of us have lost the knack of noticing, so rarely dedicate time to truly see and appreciate Nature.   

To help open up our eyes and minds, and bring us closer to nature, the University of Derby have developed 5 pathways to greater connection (https://www.derby.ac.uk/blog/5-ways-closer-nature/): 

  • Contact – multisensory, tangible experiences 

  • Beauty – Engaging with the aesthetic ‘awe-inspiring’ qualities of Nature.  

  • Meaning - thinking about the meaning and signs of nature and what they mean to individuals.  

  • Emotion – Finding and exploring emotional bonds with, and love, for nature 

  • Compassion - Extending the self to include nature, leading to moral and ethical concern 

These were consistently found to be important and effective at making people feel closer to nature, which makes them useful for individuals, educators and practitioners when thinking about the sort of activities and exercises that will create connection with Nature. 

The Natural Health Service 

Even amongst those who would consider themselves connected to Nature, like myself, it is all too easy to forget to nourish it, to go back to the source and refresh now and again. Perhaps we need to view it as less of a luxury and more of an essential part of our human existence, where we are part of Nature rather than separate and sanitised. That is why it is great to see moves towards green social prescribing in the NHS, including research and pilot projects in Wales.

With all of this in mind, back in the middle of my own mini wellbeing crisis, it is tempting to stay a little longer here in this earthy embrace, let a few more winter leaves fall and settle on my back. By the time I finally pull myself up and dust myself down, I have totally lost track of how long I have been here and realise I should probably get back - I’ve still got work to do after all! But now, at least, with moss in my hair and flecks of mud on my cheek, I feel in a slightly better state to tackle it.