Work Experience at the National Roman Legion Museum.

Lois Davidson, 17 Gorffennaf 2024

Zoe and I completed a work experience week with the Museum. This is my diary of the week. 

Day 1: 

To begin the week, Zoe and I were able to work with Verdun, the Learning Officer, and shadow him whilst he took a primary school class on what the museum calls a ‘Walk with the Romans’, around the Amphitheatre and Barracks. It was clear to me throughout this experience that the children were gaining interest in the presence of Romans in Welsh history, whilst being given the opportunity to dress up in Roman tunics, with shields and wooden swords, and impersonate soldiers charging into battle. The sheer sense of enjoyment from not only the children, but the teachers as well, was clear to me, which I purely believe was a result of the massive amount of enthusiasm and obvious passion for their work shown by the staff involved in providing this experience. By the end of Day 1, I could safely say that I had gained more knowledge of the Romans impact on Welsh history than I ever had in my 17 years of living, along with the ability to understand how to engage with a large audience and maintain their full attention for a long duration of time.

Day 2: 

As my desired career involves marketing, I was given the opportunity to work with Kathryn, the Digital Learning Officer and understand how she advertises the different workshops, events, and exhibits the museum hosts through its website and social media. To begin, Kathryn talked us through the different apps that are used to create digital content to advertise the museum. I was able to create a twitter post for the museum’s twitter account in order to advertise their ‘Roman Classroom’, which is an online teaching platform that involves a ‘costumed facilitator’ explaining all different areas of Roman history. I thoroughly enjoyed learning about the different methods that are used in order to advertise and market the Museum online, and encourage more to get involved, and immerse themselves in the Roman history that exists in Wales.

Day 3:

For day 3, we spent the day shadowing Dai, Visitor Experience Supervisor. He talked us through what is required of us in order to ensure that visitors are provided with the best experience possible. I was surprised by the sheer number of visitors the museum has every day, whether it is families, school trips, or tourists, whilst also picking up the knowledge of how to supervise and maintain order within the museum.  

Day 4: 

We spent the day with Mark, Senior Curator of Roman Archaeology. We were given the opportunity to photograph artifacts in order to update the museum’s records and provide photos for the website so people can study online.  As well as using the advanced set up to photograph the artifacts, Mark also trusted us enough to handle the objects like a Roman brooch, lioness ornament, and a tile antefix, which was an especially interesting new experience. Along with this I was able to gain knowledge of the stories behind the different artifacts and what they symbolize at the time. After recording the descriptions, accession numbers, and other important information, Zoe and I were able to record that we were the ones that photographed the artifacts, which will then be uploaded for anyone to see.

Day 5: 

I was able to spent some time with Rosie, Commercial Marketing Officer and she gave me amazing advice on steps I can take in order to achieve my career in marketing. As a result, I have gained a contact in the industry I aspire to become a part of, and this is something I would never have been able to attain if it weren't for this work experience, and for that I am eternally grateful.

Lastly, I would like to express how much I appreciate all the opportunities and experiences this museum has provided me with and how much it will benefit me going forward, and Michelle, Engagement & Volunteer Coordinator, who has been a big factor of my experience here, continuing to welcome Zoe and I every morning and seeing us out every afternoon, and ensuring we are given as many amazing experiences as possible. 

I’ve also been inspired to volunteer – and I now volunteer at my local National Trust Property. 

Creu pecyn hyfforddi 'Amgueddfeydd yn Ysbrydoli Atgofion: Pecyn cymorth i ymwelwyr sydd wedi eu heffeithio gan ddementia’ – dull cydweithredol

Gareth Rees a Fi Fenton, 10 Gorffennaf 2024

Fel rhan o Amgueddfeydd yn Ysbrydoli Atgofion, ein project partneriaeth tair blynedd gyda Chymdeithas Alzheimer Cymru, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar y cyd â'r gymuned dementia ledled Cymru i ddatblygu pecyn hyfforddi a fydd yn helpu staff - yn Amgueddfa Cymru ac ar draws y sector treftadaeth - i gynorthwyo pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia, sy'n dod i'n hamgueddfeydd.

Mae'r blog hwn yn rhoi cipolwg ar ein dull cydweithredol dros y deunaw mis diwethaf, i ddatblygu a threialu ein hadnodd hyfforddi staff, gan arwain at lansio'r pecyn hyfforddi yn Sain Ffagan ar 2 Mai 2024.

Ymgynghori â'r gymuned dementia 

Ers dechrau'r project, rydyn ni wedi ceisio sicrhau bod profiadau personol rhai sydd wedi'u heffeithio gan ddementia yn rhan flaenllaw o'n gwaith.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf (rhwng mis Rhagfyr 2022 a mis Mawrth 2023), cynhaliwyd 30 ymgynghoriad ledled Cymru, gan wahodd pobl sy'n byw gyda dementia, eu gofalwyr a'u cefnogwyr, cydweithwyr yn y sector treftadaeth a gweithwyr proffesiynol o sefydliadau cynrychioliadol, i gymryd rhan.

Cynhaliwyd y digwyddiadau hyn yn ein hamgueddfeydd, mewn lleoliadau cymunedol a lleoliadau gofal ac iechyd. Ymunodd 270 o bobl â ni, ac roedd eu cyfraniadau i'r sgwrs yn sail i ddechrau llunio cynnwys ein pecyn hyfforddi. Yn ystod yr ymgynghoriadau hyn, gwnaethom strwythuro sgyrsiau gyda chyfres o gwestiynau gyda'r nod o gymell pobl i rannu eu profiadau o ymgysylltu ag amgueddfeydd. Gofynnwyd:  

Beth sy'n atal pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia rhag ymgysylltu ag amgueddfeydd, eu casgliadau ac adnoddau ar-lein? 

Pa anghenion gofal a chymorth allai fod eu hangen ar ein safleoedd? 

Sut allen ni wella mynediad i bobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia? 

Pa anghenion hyfforddi sydd ar gael i ofalwyr/staff gofal a staff/gwirfoddolwyr y sector treftadaeth? 

  

Datblygu'r pecyn hyfforddi staff 

Gan ddefnyddio'r wybodaeth a gasglwyd o'r ymgynghoriadau hyn, aethom ati i ddatblygu strwythur posibl ar gyfer ein pecyn hyfforddi, gan gasglu syniadau a phrofiadau pobl dan 5 thema eang: ‘Cyflwyniad', 'Beth yw dementia', 'Rhwystrau a phryderon y gymuned', 'Bod yn gefnogol' a 'Cyfleoedd a gwybodaeth bellach’. O dan bob thema, fe wnaethom ddatblygu is-benawdau i ddisgrifio'r wybodaeth a fyddai'n cael ei chynnwys ym mhob adran. 

Mireinio'r pecyn hyfforddi staff 

Ar ôl creu strwythur 'drafft' posibl, fe wnaethom ddatblygu'r pecyn hyfforddi trwy ragor o sesiynau a sgyrsiau cymunedol, a daeth yn ffocws yn ystod ein cyfarfodydd gyda'r Grŵp Llais Dementia mewn Treftadaeth.

Grŵp Llais Dementia mewn Treftadaeth yw grŵp llywio ein project.  Mae grŵp yn cynnwys pobl sy'n byw gyda dementia, partneriaid gofalwyr, gofalwyr cyflogedig, gweithwyr cymorth, cydweithwyr o sefydliadau cysylltiedig (megis Cymdeithas Alzheimer) a chydweithwyr o Amgueddfa Cymru a sefydliadau eraill yn y sector treftadaeth. Rydyn ni’n cyfarfod wyneb yn wyneb neu ar-lein bob deufis, ac rydyn ni’n strwythuro ein cyfarfodydd fel bod pawb yn gallu cyfrannu a siapio datblygiad agweddau canolog ar ein gwaith.

Ym mis Hydref a mis Rhagfyr 2023 fe wnaethom ymrwymo cyfarfodydd ein grŵp i ddatblygu'r pecyn hyfforddi staff. 

Mae cyfraniadau aelodau grŵp i'r pecyn hyfforddi wedi bod yn werthfawr ac yn sylweddol. Mae aelodau'r grŵp wedi siarad am eu profiadau cadarnhaol eu hunain o ymweld ag amgueddfeydd, pwysigrwydd a gwerth amgueddfeydd i bobl sy'n byw gyda dementia, a beth sydd angen i staff yr amgueddfa ei wybod er mwyn cynorthwyo pobl sy'n byw gyda dementia. Dywedwyd wrthym pa mor bwysig yw hi fod pobl sy'n byw gyda dementia yn cael cymorth i deimlo'n ddiogel, eu gwerthfawrogi a'u croesawu: 

Er y gall rhywun adael amgueddfa heb gofio'r holl fanylion, efallai y bydd yn cofio'r teimlad a brofodd yn ystod yr ymweliad”  Person sy’n byw gyda dementia 

Yn olaf, pwysleisiwyd pwysigrwydd cynnwys pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia wrth gyflwyno'r hyfforddiant staff. 

Ein sesiynau hyfforddi staff peilot: Profi ein pecyn hyfforddi gyda chydweithwyr 

Ar ôl cynnwys cyfraniadau gwerthfawr y Grŵp Llais Dementia mewn Treftadaeth yn y pecyn hyfforddi staff, aethom ati wedyn i holi barn cydweithwyr yn Amgueddfa Cymru, mewn adrannau amrywiol. Er enghraifft, fe wnaethom ymgynghori â'r Adran Ddysgu yn ystod diwrnod hyfforddi adrannol, a chwrdd â thimau Blaen Tŷ yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.   

Roedd y sgyrsiau hyn yn bwysig i fesur dealltwriaeth pobl am anghenion ymwelwyr sydd wedi'u heffeithio gan ddementia (dywedodd rhai staff eu bod yn teimlo nad oedd ganddyn nhw ddigon o wybodaeth am ddementia) ac asesu pa mor hyderus yr oedd pobl yn teimlo am gynorthwyo pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia (dywedodd rhai staff eu bod yn poeni 'am ddweud rhywbeth anghywir’).  O'r trafodaethau hyn, fe wnaethom fireinio'r cynnwys ymhellach a datblygu sesiwn hyfforddi ddwyawr. 

Rydyn ni wedi treialu'r sesiwn hyfforddi mewn tair amgueddfa erbyn hyn: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa Wlân Cymru, gydag aelodau o'r timau Dysgu, Cynnal a Chadw, Crefftau, Blaen Tŷ ac Arlwyo yn cymryd rhan, ac rydyn ni wedi cael adborth cadarnhaol ganddyn nhw. 

Lansio'r pecyn hyfforddi

Ar 2 Mai, lansiwyd y pecyn hyfforddi’n ffurfiol yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan. Gwahoddwyd pobl y buon ni'n yn gweithio gyda nhw dros y deunaw mis diwethaf, gan gynnwys Gymdeithas Alzheimer Cymru, aelod o’r Grŵp Llais Dementia mewn Treftadaeth ac aelod o fwrdd ein project, i siarad am eu profiadau o gyfrannu at ddatblygu'r sesiwn hyfforddi. 

Daeth 29 o bobl i'r lansiad, i glywed y cyflwyniadau ysbrydoledig hyn ac i ddysgu am sut mae'r gwaith wedi datblygu mewn partneriaeth â'r gymuned. Nod y pecyn hyfforddi yw archwilio'r hyn y gallwn ni, yn ein rolau gwahanol ar draws y sector treftadaeth, ei wneud i gynnig profiad cadarnhaol i unrhyw ymwelydd sydd wedi'i effeithio gan ddementia. Bydd y pecyn ar gael i unrhyw un yn y sector treftadaeth, p'un ai fel man cychwyn i ddechrau ar eu taith i fod yn fwy ystyriol o ddementia neu er mwyn ategu'r hyn sy’n digwydd eisoes.

Er nad yw pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia wedi bod yn rhan o gyflwyno'r sesiynau hyfforddi peilot eto, rydyn ni wrthi'n gweithio gyda'n partneriaid oedd yn rhan o'r broses greu, ac yn cynllunio sut i'w helpu i gynnal, arwain a / neu gyfrannu at ein sesiynau hyfforddi yn y dyfodol.

Wrth i'n project fynd rhagddo dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn parhau i gydweithio a sicrhau bod llais dementia wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Os ydych chi'n aelod o sefydliad yn y sector treftadaeth a bod gennych ddiddordeb yn y ffordd rydyn ni wedi datblygu ein cynnig hyfforddiant, os ydych eisiau dysgu mwy am ddefnyddio'r pecyn yn eich lleoliad, neu os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi'r sesiynau hyn yn ein hamgueddfeydd, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio mims@museumwales.ac.uk   neu ffonio 029 2057 3418.       

Canfod rhywogaethau newydd

Kate Mortimer-Jones a Teresa Darbyshire, 8 Gorffennaf 2024

Gwyddonwyr Amgueddfa Cymru yn darganfod rhywogaethau newydd o Dde Affrica a'r DU

Yn ddiweddar rydyn ni wedi bod yn gweithio ar broject cyffrous rhwng Amgueddfa Cymru a gwyddonwyr o Amgueddfeydd Iziko yn Ne Affrica a Cape Peninsula University of Technology, ac wedi dod ar draws sawl rhywogaeth newydd o fwydod gwrychog morol. 

Dechreuodd y project yn 2023, ac fe’i hariannwyd gan Grant Cyfnewidiadau Rhyngwladol y Gymdeithas Frenhinol. Roedd hynny’n caniatáu i ni gydweithio wrth edrych ar y grŵp pwysig, ond llai adnabyddus, hwn o anifeiliaid.

O holl fywyd ein cefnforoedd, efallai nad mwydod gwrychog morol, neu polychaetes (eu henw gwyddonol), yw'r cyntaf sy'n dod i'r meddwl. Fodd bynnag, maen nhw'n rhan hanfodol o iechyd ein cefnforoedd ac yn ffynhonnell fwyd bwysig i lawer o anifeiliaid eraill. Felly, er nad yw llawer o bobl yn gwybod rhyw lawer yn eu cylch, mae'n bwysig ein bod ni'n dysgu mwy amdanyn nhw – a faint o rywogaethau sydd yna. Er nad yw'r enw 'mwydyn' o reidrwydd yn creu delweddau o rywogaethau pert, rydyn ni’n hoffi meddwl bod llawer o fwydod gwrychog morol yn dipyn o bictiwr.

Yn anffodus, er gwaethaf eu pwysigrwydd, dydyn ni ddim yn gwybod faint o rywogaethau sy’n bodoli hyd yn oed, er bod o leiaf 12,000 o rywogaethau gwahanol ledled y byd! Felly dyna’r dasg i wyddonwyr Amgueddfa Cymru! Rydyn ni, Dr Teresa Darbyshire a Katie Mortimer-Jones, yn arbenigwyr ar fwydod gwrychog morol ac wedi bod yn gweithio gyda dau wyddonydd o Dde Affrica, Dylan Clarke a Dr Jyothi Kara, ar broject i geisio darganfod mwy am natur rhai o'r mwydod hyn.

Er bod arolygon wedi'u cynnal dros y ddwy ganrif ddiwethaf, efallai y byddwch chi’n synnu o glywed ein bod ni'n dal i ganfod rhywogaethau newydd yn y DU. Yn yr un modd, er bod Prifysgol Cape Town wedi gwneud llawer o waith o amgylch De Affrica yn y 1950au a'r 1960au, mae tystiolaeth ddiweddar yn awgrymu y gallai fod 500 a mwy o rywogaethau o fwydod gwrychog morol heb eu henwi a heb eu darganfod. Gan ystyried hyn, fe wnaethon ni fel tîm o wyddonwyr gychwyn ar broject i ymchwilio i fwydod gwrychog morol yn y ddau ranbarth i weld a oedd modd datgelu rhywfaint am y fioamrywiaeth gudd hon. Daeth Dylan a Jyothi draw i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym mis Mai 2023 ac fe aethon ninnau i Amgueddfa Iziko yn Ne Affrica ym mis Mehefin.

Mae casgliadau amgueddfeydd yn rhan hanfodol o waith fel hyn, gan eu bod nhw'n gofnod unigryw o rywogaethau a chynefinoedd sy'n bresennol ar unrhyw adeg benodol. Maen nhw'n galluogi gwyddonwyr i gymharu sbesimenau tebyg i weld a ydyn nhw'n dod o un rhywogaeth neu fwy. Felly, fel tîm, doedd dim rhaid i ni grwydro'n bell o'n hamgueddfeydd i ddod o hyd i'r union beth roedden ni'n chwilio amdano. 

Buon ni'n brysur gydol 2023 yn tynnu lluniau, yn gwneud darluniau, ac yn disgrifio'r rhywogaethau newydd roedden ni wedi'u darganfod. Un o elfennau mwyaf cyffrous y project oedd penderfynu ar enwau ar gyfer y rhywogaethau newydd. Dyma benderfynwyd: 

1) Magelona ekapa, rhywogaeth o fwydyn rhawben o'r Western Cape, sy'n cael ei enw o'r gair eKapa, sy'n golygu 'tarddu o'r Cape’, yn iaith Xhosa.
2) Arabella ampulliformis, o Ddyfnaint, sy'n cael ei enw o'r gair ampulliform, yn disgrifio rhan siâp fflasg y mwydyn.
3) Arabella umgazanae, a gasglwyd o'r arfordir i'r de o afon Mngazana (a elwid gynt yn Umgazana) yn yr Eastern Cape, De Affrica.

Fe wnaethon ni fwynhau rhannu ein canlyniadau cychwynnol yn y 14eg Cynhadledd Polychaete Ryngwladol yn Stellenbosch ym mis Gorffennaf 2023, ac mae'r canlyniadau llawn newydd gael eu cyhoeddi mewn dau bapur gwyddonol a adolygwyd gan gymheiriaid yn y cyfnodolyn African Zoology. Mae'r papurau'n darparu allweddi adnabod ar gyfer sawl grŵp o fwydod gwrychog morol yn Ne Affrica, a disgrifiadau manwl o rywogaethau niferus. Gobeithio y bydd hyn yn golygu bod modd datgelu rhywogaethau newydd pellach drwy ddarparu cymariaethau manwl o anifeiliaid, yn ogystal â hyrwyddo'r dull cywir o adnabod anifeiliaid yn y ddwy wlad. 

Un o'r rhesymau pwysig y mae gwyddonwyr o Gymru yn astudio rhywogaethau, gartref a thu hwnt, yw deall dosbarthiad pob rhywogaeth. Os caiff rhywogaeth newydd ei ddarganfod mewn rhanbarth, mae hefyd yn ein helpu i gydnabod a yw'n wirioneddol newydd i fyd gwyddoniaeth, neu'n rhywogaeth anfrodorol sydd wedi'i chludo ledled y byd mewn ffordd artiffisial? Os mai rhywogaethau goresgynnol ydyn nhw, maen nhw’n gallu cael effaith niweidiol, felly mae angen i ni wybod hynny cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn arbennig o bwysig gyda newid hinsawdd. 

Felly, y tro nesaf ewch chi am dro i'r traeth, meddyliwch am y mwydod gwrychog morol bendigedig o dan eich traed a'u cyfraniad pwysig at gadw ein cefnforoedd yn iach – a chofiwch hefyd fod gwyddonwyr Amgueddfa Cymru yn gweithio'n galed i helpu i'w darganfod a'u gwarchod.

Gan yr Uwch Guraduron, Kate Mortimer-Jones a Teresa Darbyshire

I wybod mwy, ewch i:

Untangling the Magelonidae (Annelida: Polychaeta) of southern Africa, including the description of a new species: African Zoology: Vol 0, No 0 (tandfonline.com)

Redescription of Arabella iricolor (Montagu, 1804) with descriptions of two new species from the United Kingdom and South Africa: African Zoology: Vol 0, No 0 (tandfonline.com)

Visit from Collège Galilée de La Salvetat Saint Gilles

Liam Doyle, 26 Mehefin 2024

We were recently visited by a group of students from Collège Galilée de La Salvetat Saint Gilles in the south of France. They visited The Art of the Selfie exhibition and then explored the rest of the museum. Upon returning home to France, several of the students wrote about their trip and were kind enough to send us their work. Read on for the thoughts of Théo, Lilou, Elisha and Ambre in their own words.

Théo

The National Museum of Cardiff is situated in the city centre. If you want an immersive experience which mix all types of art you must visit the National Museum! 

We are French students from Collège Galilée in La Salvetat St Gilles in the South of the France. We are a group of 21 pupils and we take part of the LCE class (Langue et Culture Européenne) in the final year of our secondary school. We had the chance to travel to Swansea, Cardiff and Bristol for one week and visit this museum during this school trip.

The ephemeral exhibition The Art Of The Selfie, is a great experience. We experienced an emotionally-charged universe. When you arrived in the room you’re plunged in obscurity where only the pieces of art are illuminated. You can see many self-portraits  such as Van Gogh, the atypical work of Anya Painstil.

The visit on Wednesday 15th May 2024 to the National Museum of Cardiff was incredible, it was interesting and wonderful. There were a lot of different exhibitions with all types of art it’s perfect for had a good moment in family or friends. I think my favourite piece of art is The Bard because its feeling about liberty.

Lilou

I loved the visit of National Museum, the pieces of art are so beautiful. I really enjoyed the part on the first floor and the part about the sea animals.

On the first floor the pieces of art were so well organized, I really enjoyed this part of the museum. My favourite piece of art is Running Away with the Hairdresser by Kevin Sinnott. This piece of art is so powerful, it’s recounting a love story, sad where one of the people in the relationship is escaping. This piece of art is so  charged with emotion and it’s showing the need to escape routine.

Elisha

Personally, I found that visit really interesting and the works of art were wonderful and their signification were very touching. I particularly liked The Art of the Selfie exhibition. The artists who made their self-portraits have an incredible creative mind. The self-portrait I liked the most was the one of Van Gogh.

Ambre

I really appreciate the National Museum of Cardiff it was varied in the types of art. This was a unbelievable experience, the museum was so big.

I loved the exhibitions, the museum was a little avant garde and very rewarding. If you are curious about Welsh culture, go to the museum.

The museum takes us on a journey through time, with works dating from prehistoric times to the modern era.

In summary, The National Museum of Cardiff is more than just a museum, it is a fascinating journey through art, history and science.

Remember, if you would like to book a trip to the museum, visit the booking page for more information. We offer a range of interactive workshops for all ages that can be adapted for groups who are learning English. Find more information here.

Adroddiad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Penny Dacey, 24 Mehefin 2024

Annwyl Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi atodi dogfennau ar gyfer yr adroddiad diwedd blwyddyn i'r dde.

Edrychwch arnynt i weld sut mae canlyniadau eleni o'i gymharu â chanlyniadau blynyddoedd blaenorol. Mae'r adroddiad ledled y DU yn mynd yn ôl i 2012 ac mae adroddiad Cymru yn mynd yn ôl i 2005!

Dyma rai ffeithiau o adroddiad Cymru, mae llawer mwy!

  • Gwelwyd 2024 planhigion crocws yn blodeuo'n hwyrach a blodau cennin Pedr yn gynharach na'r cyfartaledd. 
  • Mae 2024 yn un o ddim ond bedair blynedd  a welodd blanhigion crocws yn blodeuo'n hwyrach na chennin Pedr!
  • Gwelwyd 2024 yr oriau isaf o heulwen ein hymchwiliad.
  • Cafodd 2024 y mis Chwefror poethaf ein hymchwiliad.
  • Mae'r Swyddfa Dywydd wedi adrodd a 2024 oedd y Chwefror cynhesaf a gofnodwyd ar gyfer Cymru a Lloegr!

Rwyf hefyd wedi atodi dogfen sy'n cynnwys rhestr o'r holl gwisiau Kahoot! Rowch gynnig arni i weld pa mor dda ydych chi at ddehongli'r data.  Gallwch ail-sefyll y cwisiau  i weld faint rydych wedi'i ddysgu. 

Diolch i'r holl ysgolion a gyfrannodd at yr ymchwiliad drwy rannu eu data tywydd a blodau i wefan Amgueddfa Cymru.

Gwaith gwych!

Athro Ardd