Amgueddfa Blog: Celf

Fel arfer Mis Hanes LGBT ym mis Chwefror yn frith o erthyglau a digwyddiadau yn ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth, a’u hanes. Ond ddylai hanes byth gael ei gyfyngu i un mis, felly ar achlysur Pride Cymru yng Nghaerdydd, dyma gyfle da i ystyried hanes LGBT.

Stori ar Blât

Ystyriwch, er enghraifft, y plât yn nghasgliad Amgueddfa Cymru ag arno olygfa o ddwy fenyw yn marchogaeth. Mae’n un o filoedd o eitemau crochenwaith printio troslun glas a gwyn fu mor boblogaidd ers y 19eg ganrif. Ond mae’r llun hwn yn fwy nag addurn.

Plât, Crochendy Morgannwg, oddeutu 1813-1839

“Menywod Llangollen” yw teitl y gwaith, a ysbrydolwyd gan hanes dwy fenyw – y Fonesig Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby.

Taniwyd fflam rhwng Eleanor a Sarah gartref yn Iwerddon, a chan ofni’r atyniad hwn rhwng dwy ferch, ceisiodd y ddau deulu eu gwahardd rhag gweld ei gilydd. Yn benderfynol o fod gyda’i gilydd, dihangodd y ddwy liw nos, ond cawsant eu dal ymhen fawr o dro. Brwydrodd Eleanor a Sarah yn ddiflino am yr hawl i fod gyda’i gilydd tan i’w teuluoedd ildio, a gadel iddynt fynd.

Teithiodd y ddwy i Gymru ac ymgartrefu ger Llangollen, gan fyw yno am dros 50 mlynedd.

Enwogrwydd 'Menywod Llangollen'

Lledodd yr hanes amdanynt yn gyflym, a byddent yn llythyra gydag enwogion megis Shelley, Byron, Syr Walter Scott, Dug Wellington, Josiah Wedgewood a Caroline Lamb, gyda nifer yn ymweld â’r ddwy yn Llangollen. Parhaodd y diddordeb yn y cwpl wedi eu marw ym 1829 a 1831 ac erbyn heddiw maent yn adnabyddus fel un o’r cyplau lesbiaidd enwocaf erioed.

Roedd y ddwy yn bendant yn ystod eu bywydau nad oedden nhw am gael llun neu bortread wedi’i dynnu.

Ond pan ymwelodd y Fonesig Parker ym 1829, perswadiodd ei mam i ddwyn sylw Eleanor a Sarah tra’i bod hithau’n creu brasluniau cyflym o dan y bwrdd. Erbyn hynny roedd Eleanor yn hollol ddall, felly llwyddodd y Fonesig Parker i fraslunio’i hwyneb yn llawn, tra bod Sarah mewn proffil. Wedi i’r cwpwl farw, datblygodd y brasluniau yn ddarlun llawn o’r ddwy yn eu llyfrgell a gwerthu copïau i godi arian at elusennau.

Portread o'r Foneddiges Eleanor Butler a Sarah Ponsonby, wedi'i ddarlunio ar sail sgets cyfrin a wnaethpwyd yn eu cartref yn Llangollen (c) Norena Shopland
Portread o'r Foneddiges Eleanor Butler a Sarah Ponsonby, wedi'i ddarlunio ar sail sgets cyfrin a wnaethpwyd yn eu cartref yn Llangollen

Dwyn Portread 

Oddeutu 1830 copïwyd y darlun heb ganiatâd gan James Henry Lynch ac ef gynhyrchodd y darlun mwyaf adnabyddus o Eleanor a Sarah. Masgynhyrchwyd y darlun a’i ddefnyddio ar amryw o nwyddau megis cofroddion twristiaid, cardiau post a chloriau nifer o lyfrau.

Portread 'Lynch' o'r Foneddiges Eleanor Butler a Sarah Ponsoby, wedi'i gopïo yn helaeth o'r portread 'Llyfrgell'. Fe werthwyd nifer sylweddol o'r print hwn. (c) Norena Shopland
Portread 'Lynch' o'r Foneddiges Eleanor Butler a Sarah Ponsoby, wedi'i gopïo yn helaeth o'r portread 'Llyfrgell'. Fe werthwyd nifer sylweddol o'r print hwn.

Mae darlun Lynch yn eu dangos yn sefyll yn yr awyr agored ac yn gwisgo’r clogynnau marchogaeth oedd yn gymaint o ffefryn gan y dwy. Ymddangosodd y gwaith tua diwedd y cyfnod o ddiddordeb cyhoeddus ym mywyd Eleanor a Sarah; erbyn troad y 19eg ganrif roedd hanes y menywod wedi lledu a nifer yn cyhoeddi eu stori.

Ysgrifennodd William Wordsworth gerdd ym 1824 ar ôl ymweld â’r ddwy. Ymddangosodd y crochenwaith felly mewn cyfnod pan oedd diddordeb mawr yn eu hanes.

Crochenwaith Morgannwg a Hanes 'Plât Llangollen'

Mae’r plât cyntaf yn dangos y ddwy ar eu ceffylau yn siarad â gwr yn cario pladur dros ei ysgwydd. Yn y cefndir mae gyrr o wartheg, tref Llangollen, afon Dyfrdwy a fersiwn hynod ramantus o gastell Dinas Brân.

Gwyddom ddyddiad cynhyrchu cynharaf y plât o stamp y gwneuthurwr ar y gwaelod – ‘BB&I’, sef Baker, Bevin and Irwin o Grochendy Morgannwg ac a ddefnyddiwyd oddeutu 1815-25. Daeth yn un o blatiau enwocaf y crochendy hwnnw. Er bod Eleanor a Sarah yn frwd dros gadw dyddiaduron, ac i’r gwaith gael ei gynhyrchu yn ystod bywydau’r ddwy, nid oes sôn amdano yn eu hysgrifau. Wyddon ni ddim os oeddent yn gwybod am fodolaeth y platiau neu wedi cytuno i gael eu portreadu yn y fath fodd.

Ym 1838 daeth Crochendy Morgannwg dan reolaeth y gwr busnes o Abertawe Lewis Llewelyn Dillwyn ac fe barhaodd i gynhyrchu’r platiau dan stampiau Morgannwg, Abertawe a Cambrian tan oddeutu 1840. Mae’n debygol ei fod yn defnyddio’r un dyluniad yng Nghrochendy Cambrian ym 1925; roedd cystadleuaeth gref rhwng y ddau grochendy a byddent yn aml yn copïo gwaith ei gilydd.[1]

Y cyswllt rhyfeddol yma yw taw un o aelodau enwocaf teulu Lewis oedd Amy Dillwyn. Menyw fusnes oedd Amy, ac yn ogystal a bod yn nofelydd blaenllaw, hi gymerodd yr awenau yng ngweithfeydd sinc ei thad wedi iddo farw.

Roedd Amy hefyd mewn perthynas hoyw. Braf yw breuddwydio bod Amy, wedi gweld plât Crochendy Morgannwg, wedi dwyn perswâd ar ei thad i’w gynhyrchu yng Nghrochendy Cambrian, ond nid oes unrhyw dystiolaeth o hyn.

Manylun o blât glas yn dangos darlun o Sarah Ponsonby ac Eleanor Butler © Norena Shopland
Manylun o blât glas yn dangos darlun o Sarah Ponsonby ac Eleanor Butler © Norena Shopland

Manylun o blât glas yn dangos darlun o Sarah Ponsonby ac Eleanor Butler © Norena Shopland
Manylun o blât glas yn dangos darlun o Sarah Ponsonby ac Eleanor Butler © Norena Shopland

Mae’n anodd dweud os taw plât Crochendy Morgannwg oedd y cyntaf i gael ei gynhyrchu, neu plât gan  William Adams o Stoke. Ladies of Llangollen yw enw’r dyluniad hwn hefyd, gyda dwy fenyw mewn clogynnau marchogaeth yn sefyll dros ŵr sydd yn dangos pysgodyn mawr i’r ddwy. Yn y cefndir mae’r ceffylau, ac yn y pellter mae dau ŵr mewn cwch ar afon gyda phont drosti a bwthyn gwerinol ar y lan. Ar y gorwel mae mynydd Cadair Bedwyr.

Cynhyrchodd Adams gyfres grochenwaith dan y teitl ‘Native’ yn y 1820au, ac roedd y plât hwn yn rhan o’r gyfres honno. Yn fuan caffaelwyd y dyluniad gan F. ac R. Pratt o Fenton, Swydd Stafford gan ailenwi’r gyfers yn ‘Pratt’s Native Scenery’ a’i hatgynhyrchu rhwng 1880 a 1920. Prynwyd y busnes gan Cauldon yn y 1920au a cynhyrchwyd yr un dyluniad tan y 1930au.

Mae diddordeb mawr o hyd ym mywydau Eleanor a Sarah, yn enwedig wrth i ni drafod y diffiniad o berthynas lesbiaid yn y gorffennol. Er gwaetha’r diddordeb, prin yw’r sylw a roddir i’r crochenwaith glas a gwyn yma, a peth da yw cofio bod y gweithiau yma yn rhan o gasgliad LGBT Amgueddfa Cymru.

 

NORENA SHOPLAND

Awdur Forbidden Lives: LGBT stories from Wales a gyhoeddir gan wasg Seren, 17eg o Hydref, 2017

Gwefan: http://www.rainbowdragon.org

 

[1] Diolch i Andrew Renton, Ceidwad Celf Amgueddfa Cymru am gadarnhau

Artist 'dwi, ac ar hyn o bryd dwi'n astudio gradd MA mewn dylunio a chrefft cyfoes. Fe ymwelais i â’r casgliad Molysga ar ôl darllen blog am strwythr mewnol cregyn ar wefan yr amgueddfa. Mi wnes gysylltiad rhwng strwythurau mewnol cregyn a sut y mae printwyr 3D yn gweithio ac yn creu siapiau. Ar y blog roedd rhif cyswllt ar gyfer Curadur Molysga, felly mi gysylltais â Harriet Wood, heb wybod beth i’w ddisgwyl.

Ffotograff o groestoriad o argraffiad 3D, sy'n dangod y strwythr mewnol
Strwythr mewnol argraffiad 3D © Matthew Day 2017

Pan esboniais fy ngwaith yn gyda prosthetau wrth Harriet, a’r cysylltiadau rhwng strwythr cregyn ac argraffu 3D, mi wahoddodd fi i ymweld â’r casgliadau, ac i fy nghyflwyno i’r person sy’n gyfrifol am sganio ac argraffu 3D yn yr amgueddfa.

Mynd 'tu ôl i'r llen'

Fuaswn i fyth wedi gallu dychmygu ymweliad gystal. Fe gwrddais â Harriet wrth ddesg wybodaeth yr amgueddfa ac yna mynd ‘tu ôl i’r llen’, ble cedwir y casgliad. Roedd cerdded trwy’r amgueddfa i gyrraedd yr ardal ‘cefn tŷ’ yn braf a modern. Roedd yn f’atgoffa o bapur academaidd y darllenais cyn ymweld, o The International Journal of the Inclusive Museum: ‘How Digital Artist Engagement Can Function as and Open Innovation Model to Facilitate Audience Encounters with Museum Collections’ gan Sarah Younan a Haitham Eid. 

ffotograff yn dangos cwpwrdd mawr llawn droriau sbesimen
Rhai o'r archifau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Mae gan ‘cefn tŷ’ yr amgueddfa naws arbennig – dyw’r cyhoedd ddim yn cael mentro yma heb drefnu o flaen llaw. Roedd yn fraint cael cerdded trwy stafelloedd yn llawn cregyn ‘mae pobl wedi eu casglu, ac wedi’u gwerthfawrogi am eu harddwch, dros y blynyddoedd. Beth oedd yn fwya diddorol imi oedd pa mor berffaith oedd y toriadau yn y cregyn. Roedd yn cregyn wedi’u torri yn edrych fel taw dyma oedd eu ffurf naturiol – roedd pob toriad yn gain iawn ac yn gweddu i siâp y gragen. Dyma beth oeddwn i eisiau ei weld.

Ffotograff du a gwyn yn dangos amrywiaeth o dafelli cregyn
Tafellau o gregyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Doedd gen i ddim geiriau i fynegi fy hun pan welais i’r casgliad yma o gregyn – yn enwedig gweld y darn o’r gragen na fyddwn ni’n cael ei weld fel arfer. Rodd yn gyffrous gweld y strwythr mewnol, am ei fod yn ychwanegu gwerth asthetig i’r cregyn. Roedden nhw’n fy atgoffa o waith cerflunio Barbara Hepworth, artist dwi’n ei hedmygu yn fawr.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Rydym ni’n gweld cregyn ar y traeth drwy’r amser, a mae’n nhw’n fy nghyfareddu – yn enwedig cregyn wedi torri ble gellir gweld y tu fewn i’r gragen. Mae hwnnw fel arfer yn doriad amherffaith, yn wahanol iawn i’r toriadau bwriadol yn y casgliad, sydd wedi’u gwneud yn bwrpasol i ddangos ini beth sydd ar y tu fewn. Caf fy atynnu at ffurfiau naturiol sydd wedi eu siapio gan berson.  

Sganio 3D: Celf a Gwyddoniaeth

Cyn archwilio’r cregyn fy hyn, cynigiodd Harriet i fynd â fi i lawr i weld Jim Turner, a dyna ble buom ni’n trafod am rhan helaeth fy ymweliad, am fod ei waith mor ddiddorol.

Mae Jim yn gweithio mewn labordy sy’n defnyddio proses ffotograffig o’r enw ‘Stacio-z’ (neu EDF, ‘extended depth of field’), sy’n cael ei ddefnyddio yn aml mewn ffotograffeg facro a ffoto-microscopeg.

Ar hyn o bryd, mae'n creu archif o wrthrychau wedi’u sganio mewn 3D ar gyfer gwefan yr amgueddfa, ble all bobol ryngweithio gyda’r sganiau yn defnyddio cyfarpar VR – gan greu profiad hollol newydd i’r amgueddfa.

Gallais ddeall yn syth beth oedd Jim yn ei wneud o fy mhrofiad i. Esboniodd y broses a roedd nifer o elfennau technegol tebyg. Roedd yn bleser cael siarad gyda rhywun sy’n defnyddio sganio 3D mewn ffordd wahanol imi. Mae Jim yn defnyddio sganio 3D mewn ffordd dwi wedi ei weld mewn papurau academaidd. Er nad yw’n gwneud gwaith creadigol gyda’r cregyn, mae e dal yn rhoi gwrthrychau mewn cyd-destun newydd, ble all pobl ryngweithio â nhw yn defnyddio technoleg ddigidol fel cyfarpar VR neu ar y we trwy sketchfab.

'Fel bod ar y traeth...'

Pan ddes i ‘nôl at y casgliad molysga, mi ges i amser i ymchwilio’r casgliad ar fy liwt fy hun a doedd dim pwysau arna i i frysio – felly ces gyfle i edrych yn graff ac archwilio’r cregyn. Roedd fel bod ar draeth a chael oriau i archwilio’r holl wrthrychau naturiol.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Cafodd yr ymweliad effaith wych ar fy mhrosiect MA – a mawr yw’r diolch i Harriet a Jim am eu hamser. Trwy’r ymweliad, fe fagais hyder i gysylltu ag amgueddfeydd eraill, fel Amgueddfa Feddygol Worcester, ‘ble bues i’n gweithio gyda soced prosthetig o’u casgliad. Mi sganiais y soced, ac wedi fy ysbrydoli gan gasgliad molysga Harriet, mi greais gyfres o socedi prosthetic cerfluniol, wedi’u hysbrydoli gan strwythurau mewnol cregyn, oedd yn darlunio croestoriadau rhai o’r cregyn mwya atyniadol yn y casgliad.

'Cerflun ynddo'i hun': fy nghasgliad o gerflunwaith brosthetig

Ffotograffau cyfochrog yn dangos hosan brosthetic a thafell gragen. Mae'r hosan brosthetig wedi'i chynllunio i gynrychioli siâp mewnol y gragen
Prototeip cysyniadol o hosan brosthetig wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol ddu gydag addurn melyn
Prototeip o hosan brosthetig gerfluniadol wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017
ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol lwyd gydag addurn melyn
Hosan brosthetig wedi'i hargraffu mewn 3D a'i llifo, wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau Molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol gydag addurn mawr siâp cragen gron
Hosan brosthetic wedi'i hargraffu mewn 3D a'i lifo, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

 

Be’ Nesa?

Mae fy ngwrs MA nawr ar ei anterth, a dwi’n edrych ymlaen at ddechrau’r prif fodiwl dros yr haf.

Ar gyfer y rhan olaf o’r cwrs, hoffwn i gymryd yr hyn dw i wedi ei archwilio a’i ymchwilio hyd yn hyn, a’i ddefnyddio i greu darn prosthetig a allai fod yn rywbeth all rhywun ei wisgo, ond sydd yn gerflun ynddo'i hun – a mae’r gwaith yn mynd yn dda.

darlun 3D o gynllun ar gyfer cynllun coes brosthetig, gydag addurniadau wedi'u hysbrydoli gan strwythr mewnol cregyn
Darlun cysyniadol o goes brosthetig gerfluniadol, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Hoffwn i greu rhywbeth wirioneddol syfrdanol yn defnyddio argraffu 3D, gan ymgorffori asthetig wedi’i ysbrydoli gan y casgliad cregyn a’i uno gyda’r cerflunwaith prosthetig a welwch yma ar y blog.

Gallwch weld mwy o fy ngwaith ar fy ngwefan: Matthew Day Sculpture

Whether you love L. S. Lowry, Lucian Freud or Richard Long, you know that when you visit Amgueddfa Cymru – National Museum Wales you can always see outstanding examples of international modern and contemporary art. What you might not know is that a significant part of that collection is here thanks to The Derek Williams Trust, which lends Amgueddfa Cymru over 260 of its most important works of twentieth and twenty-first century art.

This week sees the launch of The Derek Williams Trust website, a fantastic resource for anyone interested in exploring this collection. The site will enable you to search for art works and artists, and discover more about the Trust and its work with Amgueddfa Cymru.

Derek Williams was a Cardiff-based chartered surveyor and art lover, who had a particular interest in mid-twentieth century British art. He collected a large number of works by John Piper and Ceri Richards, which were supported with works by major figures such as Ben Nicholson, Henry Moore, David Jones, Ivon Hitchens and Josef Herman. Following Williams’ death in 1984, his collection and the residue of his estate were left in trust. Since that time, The Derek Williams Trust has undertaken the care, enhancement and public display of the collection, and in turn lends the collection to Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. The generous support of Trust has transformed the Museum’s collection of twentieth century art and parallels the great bequests of French Impressionist art made by Gwendoline and Margaret Davies a generation earlier.

Since 1992, The Derek Williams Trust has also been working with Amgueddfa Cymru to build its own collection of modern and contemporary art, and recent purchases include work by Howard Hodgkin, George Shaw, Anthony Caro and Clare Woods. The Trust also provides financial support for Museum purchases, and funds the biennial Artes Mundi Derek Williams Trust Purchase Award – recent recipients include Tanja Bruguera, Ragnar Kjartansson and Bedwyr Williams.

For the latest news from The Derek Williams Trust collection, why not follow us on Instagram and Twitter?

 

Dyn wedi ymddeol, Dawns Perchnogion Car MG 1967 Hawlfraint David Hurn Magnum Photos
Dyn wedi ymddeol, Dawns Perchnogion Car MG, 1967. D.U. ALBAN, Caeredin. © David Hurn/MAGNUM PHOTOS

Mae Amgueddfa Cymru wedi derbyn rhodd anhygoel gan y ffotograffydd Magnum, David Hurn. Mae Hurn yn un o ffotograffwyr dogfennol mwyaf dylanwadol Prydain. Ac yntau bellach yn byw ac yn gweithio yma yng Nghymru, mae wedi dychwelyd at ei wreiddiau Cymreig – ac yma y bydd ei gasgliad o ffotograffau’n aros diolch i’w rodd hael.

Mae’r casgliad yn rhannu’n ddwy ran, sef tua 1,500 o’i ffotograffau ef ei hun sy’n cwmpasu ei yrfa o dros drigain mlynedd fel ffotograffydd dogfennol; a thua 700 o ffotograffau gan ffotograffwyr eraill o’i gasgliad preifat. Wrth sôn am ei rodd, dywedodd Hurn:

“Fy atgofion gweledol/diwylliannol cynharaf yw ymweld â’r Amgueddfa pan oeddwn i’n bedair neu’n bump oed. Dwi’n cofio’r cerflun drwg – y Gusan gan Rodin – a chasys yn llawn stwff oedd pobl wedi ei roi. Wel, bellach mae gen i gyfle i dalu rhywbeth yn ôl – bydd rhywbeth gen i yno am byth. Mae’n fraint o’r mwyaf.”

Detholiad Diffiniol o Waith Oes

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae David wedi bod yn dewis ffotograffau o’i archif ef ei hun sy’n ddetholiad o waith ei oes. Mae’r casgliad o tua 1,500 o brintiau newydd yn cynnwys gwaith a wnaed yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon, Arizona, Califfornia ac Efrog Newydd.

Mae’n cynnwys rhai o’i ffotograffau enwocaf, fel Dawns y Frenhines Charlotte, Barbarella a Grosvenor Square.

Fodd bynnag, ei ffotograffau craff a gofalus o Gymru yw prif ffocws y casgliad. Yn dilyn rhodd hael David, Amgueddfa Cymru yw ceidwad y casgliad mwyaf o’i luniau yn y byd.

Y Promenâd yn Ninbych y Pysgod 1974 Hawlfraine David Hurn Magnum Photos
D.U. CYMRU. Dinbych y Pysgod. Y promenâd yn nhref glan y môr Dinbych y Pysgod, De Cymru. 1974 © David Hurn/MAGNUM PHOTOS

Casgliad Cyfnewid

Drwy gydol ei yrfa hir, mae Hurn wedi bod yn cyfnewid llun am lun â’i gyd-ffotograffwyr, llawer ohonynt yn gydweithwyr iddo yng nghwmni Magnum.

Mae’r casgliad pwysig ac amrywiol hwn o tua 700 ffotograff, sydd hefyd yn dod i law’r Amgueddfa, yn cynnwys gweithiau gan ffotograffwyr blaenllaw’r 20fed a’r 21ain ganrif.

Yn eu mysg mae Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold, Sergio Larrain, Bill Brandt, Martine Franck, Bruce Davidson a Martin Parr, Bieke Depoorter, Clementine Schneidermann a Diana Markosian. Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold, Sergio Larrain, Bill Brandt, Martine Franck, Bruce Davidson a Martin Parr, a ffotograffwyr sy’n dod yn amlycach megis Bieke Depoorter, Clementine Schneidermann a Diana Markosian.

Bydd detholiad o ffotograffau o gasgliad preifat David yn cael eu harddangos am y tro cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 30 Medi 2017 ymlaen. Bydd Llun am Lun: Ffotograffau o Gasgliad David Hurn yn lansio oriel ffotograffiaeth newydd yr Amgueddfa.

Casgliadau Ffotograffig yn Amgueddfa Cymru

Mae casgliadau ffotograffau Amgueddfa Cymru’n unigryw am eu bod yn cwmpasu cynifer o feysydd a phynciau, gan gynnwys celf, hanes cymdeithasol a diwydiannol a’r gwyddorau naturiol.

Mae hefyd yn cynnwys ffotograffau pwysig iawn, fel rhai o’r ffotograffau cynharaf i gael eu tynnu yng Nghymru gan y ffotograffydd arloesol John Dillwyn Llewelyn a’i deulu. Bydd rhodd David yn gweddnewid casgliadau ffotograffiaeth yr Amgueddfa ac yn creu cyfleoedd cyffrous i ehangu’r casgliadau mewn ffyrdd newydd.

Grwp ffitrwydd yng ngymuned ymddeol Sun City, Arizona 1980 Hawlfraint David Hurn Magnum Photos
UDA. Arizona. Sun City. Grwp ffitrwydd y tu allan ben bore yng nghymuned ymddeol Sun City. Ras can metr 50 eiliad i bobl rhwng 60 a 94 mlwydd oed yn y Senior Olympics. Roedd teimlad o hwyl a chymdeithas i'w deimlo'n gryf yno. 1980. © David Hurn/MAGNUM PHOTOS

Bydd yr arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn dilyn cyflwyniad o waith David Hurn yn Photo London, y digwyddiad ffotograffiaeth rhyngwladol a gynhelir bob blwyddyn yn Somerset House, Llundain. Wedi’i churadu gan Martin Parr a David Hurn, mae arddangosfa Photo London, David Hurn’s Swaps, yn dathlu pen-blwydd Magnum Photos yn 70 oed.

Nothing lasts forever, not even in your favourite museum. The job of the conservator is to preserve the national collection but decay is all around us. Sometimes it feels like being a surgeon on an intensive care unit. Fortunately we do have a lot of science and technology to help us.

I have recently written about how we refurbished a collection store because corrosive gases being emitted from wooden cupboards caused some metal objects to show early signs of decay. In this blog I want to walk you through the science and analysis behind this project.

Iron rusts, every kid knows that. Leave a nail out in the garden and within weeks, days perhaps, you will notice it develops a lovely orange colour; given enough time, some moisture and oxygen it will eventually become flaky, friable and disintegrate. What happens when iron rusts? Iron atoms react with oxygen and water molecules, leading to oxidation of iron. The result are hydrated iron oxides, a small family of minerals commonly called rust.

Rusting iron has long been a bane of humanity. The Forth Bridge has to be repainted over and over again because it didn’t it would rust and collapse into the Firth below. The same is true of our own Menai Suspension Bridge here in Wales. Wales was the place for the invention of a rust-proofing process for household products made of iron. In the late 17th Century, Thomas Allgood of Pontypool developed a coating for iron involving the use of an oil varnish and heat. This process was called ‘japanning’, as a European imitation of Asian lacquerwork. Pontypool Museum has lots of information about these old local industries on its website so please visit there if you would like to know more.

National Museum in Cardiff has a collection of Welsh japanned ware which was largely acquired during the early years of the National Museum. Many of these objects do not consist of iron alone: lead, tin, copper and zinc all feature in varying proportions in different parts of some of the objects. Complicated parts, such as handles and bases, were parts made from softer metals or alloys. We can find out what materials an object is made of using a completely non-invasive technology called X-ray Fluorescence (XRF). XRF directs X-rays towards an object and analyses the X-rays that bounce back. As different elements have their own, unique X-ray fluorescence which the instrument can identify and even use to quantify the elemental composition of objects without having to take a physical sample.

The problem for the museum conservator is that many of these metals, too, corrode under certain circumstances. In the case of the objects which were subject to the previous blog the corrosion of parts with a high lead component was accelerated by the high organic acid concentration within the old storage cupboards. A number of analytical tests exist for identifying and quantifying organic acids in air; we used small discs with an absorbent material that were exposed to the air in the store (both inside and outside of the cabinets) and later analysed in the lab. The results of this test showed that the concentration of acetic acid was 623µg/m3 (250ppb) inside the cabinets and 19µg/m3 (8ppb) in the store, and the concentration of formic acid 304µg/m3 (159ppb) inside the cabinets and 10µg/m3 (5ppb) in the store.

We know that both acetic and formic acids are emitted by wood, and both acids can react with various metals to produce, in some cases, some impressive corrosion products. Clearly, the concentrations of both acids were higher inside the storage furniture than in the store itself, giving us a massive clue that the problem was caused by the cabinets and not air pollution entering the store through the air conditioning system. The fresh air supply into the store, on the other hand, kept the concentration of pollutants low in the store itself.

Corrosion and decay comes in many forms, and we also use other technologies to help us identify corrosion products. Of these more in a future blog. In the meantime we are continuing to eliminate the sources of corrosive substances from the museum to help preserve the national collection.

Find out more about care of collections at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales here.