Amgueddfa Blog: Fforwm Ieuenctid

Cynnwys Gofalwyr


David Zilkha, 23 Tachwedd 2020

Gwnaeth adroddiad State of Caring 2019 Gofalwyr Cymru amcangyfrif fod 400,000 o ofalwyr yng Nghymru y llynedd. Roedd Cyfrifiad 2011 yn gosod y ffigwr llawn fel 370,000 neu 12% o’r boblogaeth, gyda 30,000 o’r gofalwyr hynny o dan 25 oed a nodwyd fod gan Gymru y gyfradd uchaf o ofalwyr o dan 18 oed yn y DU. Mae’r ffigurau hyn i gyd yn cyfeirio at ofalwyr di-dâl, sy’n cefnogi oedolyn neu blentyn gydag anabledd, salwch corfforol neu feddyliol, neu sydd yn cael eu heffeithio drwy gamddefnyddio sylweddau. Nid yw’n cynnwys y rheiny sy’n gweithio mewn swyddi gofal am dâl.

Amcangyfrifir y bydd y rhan fwyaf ohonom, tri allan o bump, yn dod yn ofalwr ar ryw bwynt yn ystod ein bywydau.

Wrth ystyried y rhifau anferthol hyn a’r ffaith fod y rhan fwyaf ohonom eisoes naill ai’n cael ein heffeithio, neu’n mynd i gael ein heffeithio, pam nad oes mwy o sôn am ofalwyr? Un rheswm efallai yw bod gofalwyr yn rhy brysur yn gofalu. Rwyf innau wedi bod yn ofalwr, a chyn ymuno ag Amgueddfa Cymru treuliais 30 mlynedd yn gweithio mewn gwasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol, ac yn ystod yr adeg honno rwy’n amcangyfrif fy mod wedi gweithio gydag ychydig filoedd o ofalwyr. Mae fy mhrofiad a’m hymchwil helaeth wedi dangos fod nifer o ofalwyr yn profi unigrwydd ac ynysu cymdeithasol, yn dioddef o iechyd meddyliol neu gorfforol gwael eu hunain, a phwysau ariannol, o ganlyniad i’w rôl fel gofalwyr. 

Felly beth mae hyn yn ei olygu i Amgueddfa Cymru? Un o’r amcanion ar gyfer ein strategaeth 10 mlynedd, a gaiff ei chyhoeddi yng Ngwanwyn 2021, yw ein bod yn berthnasol i bawb ac ar gael i bawb; un arall yw ein bod yn canolbwyntio ar iechyd a lles i bawb. Mae gan ein rhaglen ymgysylltu gymunedol ystod eang iawn o ffyrdd i bobl sydd ag anghenion gofal (yn sgil iechyd, anabledd neu amgylchiadau eraill) fod yn rhan o weithgareddau’r amgueddfa fel ymwelydd neu drwy ein rhaglenni gwirfoddoli ac addysg. Croesawn ofalwyr drwy gyfrwng y mentrau hyn ac mae nifer o ofalwyr sydd wedi cymryd rhan, ond nid oes gennym eto lawer iawn o adnoddau sydd wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion gofalwyr. 

Wrth edrych ymlaen at flwyddyn nesaf, mae’r Tîm Gwirfoddoli yn awyddus i ddarparu cyfleoedd sydd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer gofalwyr. Gall hyn gynnwys gwirfoddolwyr sy’n gallu cefnogi gofalwyr wrth ymweld â’n hamgueddfeydd, neu, gall olygu cynllunio cyfleoedd gwirfoddoli i ofalwyr sy’n gweithio o amgylch gofynion gofalu. Ar hyn o bryd rydym yn dychmygu cymysgedd o opsiynau o ran presenoldeb – rhai cyfleoedd i ofalwyr fynychu neu ymuno â rhywbeth ar eu liwt eu hunain, eraill lle y gall gofalwyr wneud hynny gyda’r person y maen nhw’n gofalu amdanynt. 

Y darlun arferol o ofalwr yw rhywun hŷn, yn gofalu naill ai am riant oedrannus neu bartner. Mae sawl gofalwr yn gweddu’r disgrifiad hwnnw, ond mae yna hefyd fwy o bobl ifanc a phlant yn gofalu nag y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol ohono, ac mae gofynion gofalu mewn perygl o gael effaith andwyol ar eu haddysg, eu datblygiad ac ansawdd eu bywyd yn gyffredinol. Rydym felly yn cynllunio i gynnwys rhai cyfleoedd sydd wedi’u hanelu’n benodol at ofalwyr ifanc.   

Mae pobl o bob cymuned yn wynebu cyfrifoldebau gofal, a allai mewn rhai achosion fod yn fwy heriol yn sgil gwahaniaethu systemig ac anfantais. O’m profiad innau yn gofalu am fy mam-gu Iraci, gwelais fod y gwasanaethau cymorth oedd ar gael â bwriad gwirioneddol i groesawu pawb, ond bod bron pob un ohonynt wedi eu trefnu o amgylch arferion, ffyrdd o fyw, a phrofiadau bywyd poblogaeth Gwyn Prydeinig. Nid oedd y bwyd a’r gweithgareddau a gynigiwyd, a’r pynciau a drafodwyd (er enghraifft mewn therapi Atgof), yn berthnasol nac yn cynnig cysur iddi hi mewn unrhyw ffordd. Nid wyf yn awgrymu fod hyn yn rhoi dealltwriaeth i mi o brofiad rhywun arall, nid ydyw, ond mae yn rhoi dealltwriaeth i mi o gyfyngderau gweithredu un dull yn unig. 

Felly rydym yn ymwybodol y bydd angen i ni weithredu mewn modd amrywiol a gofalus, a dyma lle hoffem ofyn am eich cymorth. Rydym wedi llunio arolwg sy’n amlinellu rhai o’n syniadau hyd yma, ond hoffem hefyd glywed oddi wrthoch chi os ydych chi’n ofalwr neu wedi bod yn ofalwr yn y gorffennol. Os nad ydych yn ofalwr, byddem yn ddiolchgar pe baech yn medru ein helpu drwy rannu hwn gyda gofalwyr yr ydych yn eu hadnabod. 

Mae’r arolwg yn lansio ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ar 26 Tachwedd, ac ar yr un diwrnod rydym yn trefnu trafodaeth fyw ar-lein (gyda thocyn digwyddiad am ddim i bob gofalwr sy’n ymuno â ni). Gallwch ddod o hyd i fanylion ynglŷn â sut i gymryd rhan, a hefyd gweld y sesiynau ‘blasu’ ar yr un diwrnod, drwy gyfrwng tudalen Gwirfoddoli ar ein gwefan: https://amgueddfa.cymru/cymrydrhan/gofalwyr

Artists Project: Robin’s time as artist in residence

Robin Bonar-Law, 17 Hydref 2019

Earlier this year I was presented with the chance of a lifetime, a paid opportunity to develop my professional career and expand my portfolio. I applied for an artist in residency with Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, to work with their museum volunteers up and down the country, to create a project that would celebrate 10 years of the volunteering program. After a thoroughly exciting interview process, I was asked to join the team.

Fast forward 6 months and my Artist Residency has now reached a close. I’m very happy with the work I have created; it showers the volunteering hub in colour and celebrates the amazing contribution volunteers have given to the museum. It fills me with joy to share my work with such an enthusiastic cohort of volunteers from all walks of life.

I started designing the mural at the same time as touring the country and running creative workshops with volunteers. I had collected a long list of volunteer roles but understanding them in a way that helped me generate genuine visuals required meeting volunteers in person, visiting the sites and experiencing what they do first hand. Over a month or two, I managed to construct flowing imagery to turn into celebratory hanging banners - a design format that stood out during my research.

I created the design by hand, as I feel more comfortable using traditional techniques, then started the daunting task of rendering a digital copy of the work using Adobe Illustrator. Including this step was somewhat of a learning curve for me, but it’s been a valuable experience. Having a digital copy of the design meant that we could create prints for all the museum sites and a printed gift for each of the volunteers. It also sped up the painting process because it allowed me to use a projector.

Using string, pins and painters tape I divided the wall up into segments. Piece by piece I projected and copied details of the design upon the walls rough surface. The wall is made of lime rendering, which it turns out is not a very cooperative surface to paint on. It’s dry, so moisture from the paint is quickly absorbed which increases the amount of paint needed, the stroke count and the time it takes. It’s also rough, which slowly ruins brushes and pens.

Once the design was cartooned upon the wall, I chose to fill in large areas using low-pressure spray paint. This part of the process saved time and had the lucky benefit of creating a smoother plastic wrap over the wall. After filling the space with basic flat shapes I used brushes and pens to add details and definition with regular acrylic paints.

My goal was to create a design that was not only on brief, but functional, aesthetically pleasing and contained other layers of depth hidden below the surface. The hanging banner format is supposed to connote a sense of celebration and heraldry. The colour palette is reminiscent of the dyes used in the tapestries sewn by volunteers for Llys Llewelyn. I wanted the illustration style to be subtly influenced by welsh traditional craft and contain subtle suggestions of embroidery, slip-on cast tiles patchwork etc. I created the typeface used for the quotes contained in the artwork from some of the earliest welsh stone carvings found on a cross near Ogmore.

I’d been looking forward to the painting process since the very beginning, it was long and laborious but oh-so rewarding. Despite the fact that a large percentage of my wardrobe is speckled with a rainbow of vibrant acrylic, I really enjoyed physically crafting something.

I want to say the biggest thank you to everyone in the volunteering & community engagement department - especially Ffion & Haf - for checking in on me and giving me guidance and support, thank you to all the kind staff at St Fagans for making me feel welcome, thank you to the National Lottery Heritage Fund for providing the funding for this amazing opportunity, thank you to my partner Elin for driving me everywhere, but most of all the volunteers who have truly enriched my experience.

The last 6 months have been the best of my life. It has been so rewarding to work in a creative role where I feel valued. I’m going to miss working at Amgueddfa Cymru. 


If you'd like to know more about the project as it was happening you can have a look at Robin's previous blog https://museum.wales/blog/2019-06-20/ARTISTS-PROJECT-Celebrating-10-Years-of-Volunteering/

 

ARTIST'S PROJECT: Celebrating 10 Years of Volunteering

Robin Bonar-Law, 20 Mehefin 2019

A few months ago, I was given the opportunity of a lifetime. I was invited to work at Amgueddfa Cymru as an artist in residence and asked to organise a project to celebrate 10 years of the volunteer programme. The project has consisted of a series of creative workshops with volunteers at sites across the country, which have fed into the creation of a celebratory artwork.

My name’s Robin Bonar-Law, I’m a self-taught artist and graphic design graduate of Falmouth University. From the time of my graduation up until my residency, I have been working in the catering industry so my artistic outlet has been primarily restricted to latte art. The creative industries are incredibly competitive and coming from a low-income family I have often felt stifled by a lack of social mobility. I take portrait commissions and enter competitions when I can but over the coming years, I would like to make the rewarding leap into self-employment by becoming a freelance mural artist.

Early this year I applied to an artist opportunity based at St Fagan’s. After a thoroughly exciting interview process, I was asked to join the team and given an open brief, ‘Create an artwork that is inspired by the volunteers and showcases the amazing contribution they have given to the museum. The process should also include a series of creative workshops with volunteers.’ With over 900 volunteers this year alone this was no small task, nonetheless, overflowing with unbounded enthusiasm and a sense of freedom (from the coffee shop) I got to work planning.

The project is split into two main components; the workshops and the final artwork. I love drawing and wanted to run a series of ‘mark-making’ workshops that help re-introduce the volunteers to the idea of drawing as something that’s fun and relaxing. By normalising and simplifying drawing through a series of games and activities, I hoped to make it less daunting and something relaxing that they may enjoy doing brief moments of spare time.

Blog gwirfoddoli

As well as allowing me to teach the volunteers new drawing techniques the workshops served as a time for the volunteers to teach me about their roles and experiences at the museum. From the beginning of the project, I have wanted to create an authentic artwork that represents the true collaborative spirit of the volunteer workforce and the best way to do that is to meet them and get their personal input. Visiting the sites and talking to members of staff was another valuable resource.

I have met such a large number of enthusiastic and happy volunteers, they are all equally passionate and have truly enriched my experience. The workshops have been far more rewarding than I could ever have expected, I hope the volunteers enjoyed them as much as I did.

My favourite part of any project like this is the final, hands-on crafting of a design, but there’s no point rushing into it without a strong design process as a foundation. Alongside the workshops, I started amassing a large pool of research to help shape the direction of the artwork. I gathered inspiration from celebratory imagery such as friendly society banners, religious artworks, Flags, political/social murals etc. I also furthered my knowledge of Welsh craft and traditions by meeting with curators, visiting volunteers outside of workshops and making use of the information on display to the public. I wanted to create a final piece with mulitple layers of complexity; representing the wildly diverse range of roles, having that celebratory feel and being reminiscent of the traditional craft that imbues each site.

I am in the final stages of the design process and putting the finishing touches to my artwork. Once complete, the modular, hanging banner inspired artwork will be transformed into a majestic, megalithic and meaningful mural adorning the walls of Tŷ Gwyrdd (the new volunteer hub) and made into a digital print for each of the 7 museums around Wales. It will also be made into tote bags and given to each of the volunteers. From the very beginning, I have wanted to create a purposeful artwork that rejuvenates and enriches the volunteer spaces, fostering an environment that helps individuals find a sense of well-being, pride and identity. I can’t wait to show you all the finished product.

I am incredibly grateful for the museum and all the staff that have given me this once-in-a-lifetime opportunity.


Robin's placement was funded by the Hands on Heritage youth project at Amgueddfa Cymru, which is supported through the National Lottery Heritage Funds ‘Kick the Dust’

 

Who Decides? - what you had to say

Guest Blog: Thea Green, 20 Awst 2018

Hi, I’m Thea, a sixth form student from Shropshire who decided to create this short video as part of my work experience at the National Museum Cardiff.

I had heard about Who Decides? before I became involved in the exhibition, so I was very eager to find out more. After working with the public opinion cards, speaking to the people involved in the museum and doing some short interviews, I created an animation that I thought would best reflect the aims of exhibition and the feedback it had received.

I am passionate about art and against the idea that art and museums are ‘elitist’ or should be for the ‘privileged’ rather than the majority, so I wanted to focus on this issue in the video.

Working with the Wallich

The exhibition itself was incredibly eye opening for me; the museum had decided to work with the charity The Wallich to involve people with experience of homlessness in the process of designing and creating the exhibit and gives the public the chance to choose some of the artwork on display. I haven't seen an exhibition that has ever taken this kind of approach, so I found it intriguing to see how others reacted to the idea.

I hope this refreshing approach to curation will be an archetype for future exhibits and museums because it challenges what we usually connote with galleries and exhibits and hopefully encourages more people to visit exhibitions and museums.

Who Decides? is on show at National Museum Cardiff until 2 September 2018. You can also contribute to Who Decides? by voting for your favourite work to be ‘released’ from the store and placed on public display.

Art and Visual Impairment - Looking at museums in a different way

Holly Morgan Davies, Youth Forum, National Museum Cardiff, 18 Hydref 2016

This week’s Youth Forum again made me think about museums and what they can do, and how they should be, in a different way.

While looking at art from the First World War had at times been a sensory overload, this time we were trying to understand what it would be like to come to a museum without one specific sense fully intact. How to make museum exhibits more accessible for the partially sighted?

Having always gone to museums with my sight in (near enough) tip top condition, I and probably others tended to presume it was a pretty necessary requirement. If I had trouble seeing the paintings/sculptures/artefacts, then I don’t think I’d want to go. Because if seeing is believing, and I couldn’t see what I was supposed to be learning about, then surely I wouldn’t learn very much and would end up feeling quite left out, even though this obviously shouldn’t be the case.

And it doesn’t have to be! The paintings and sculptures that we looked up were a bit of a mix, ones that more well-known and some that were completely new. Among the ideas that we came up with, for example, involved the painting Bad News, by James Tissot, incorporating the playing of military marching music alongside the painting to evoke the solemnity and sorrow of leaving your family to go off and fight in another corner of the world.

Similarly, for Entrance to Cardiff Docks by Lionel Walden, lighting effects could imitate the lights of the port and the surrounding buildings, with sound effects of ships coming into port, water slapping against the quay, sailors shouting to each other. We could have smells to add to the experience (although maybe not the fish!). Instead of rough sailors accompanying Manet’s San Maggiore by Twilight, it would be the gentle, joyful peel of Italian church bells.

In front of a painting of Sir Watkin Williams-Wynn, Thomas Apperly and Edward Hamilton by Pompeo Batoni there could be a table with the objects and chairs laid out exactly as they are in the picture, as if the subjects had just finished the sitting and left only a few moments ago. David Nash’s intriguing sculpture Multi-Cut Column could have smaller imitations made of it, that people could actually pass around and touch, something rarely allowed in any exhibit. 

I realise there would be some technical issues in making sure it wasn’t distracting or taking away from the other exhibits, and that maybe not all these ideas will actually become a finished product, but I hope that at least some of them do work out. Because who wouldn’t want to experience this? It might be a bit like theatre, the art being brought to life, stepping into the painting. While I’m definitely thankful I’m not visually impaired in any way, I’m also thankful I took the time to try and understand the experience of those who are. 
 

  • Our next Audio Description Tour will take place on 8 December and will be of our Natural History collections.